Apple čeká velký den: Vývojářská konference WWDC přinese … – iHNed.cz

June 10, 2013 3:34 pm0 commentsViews: 4
Logo konference WWDC 2013
Logo konference WWDC 2013

foto: Apple

Úvodní pøednáška konference WWDC je tradiènì místo pro pøedstavení nových produktù spoleènosti Apple. Firma od pøedstavení iPhonu 5 a iPadu mini v podstatì nepøinesla nový produkt, a o to vìtší jsou oèekávání. Nová verze iOS èi OS X nemusí staèit.

Ještì pøed zahájením konference je zøejmé, že se mùžeme tìšit na novou podobu systému pro mobilní telefony a tablety. Na zmìnì vzhledu iOS pracuje šéfdesignér Applu Jonathan Ive, který sází na minimalistické prvky.

reklama

O chystaném redesignu se hovoøí už dlouho a podle serveru 9to5mac pøinese iOS 7 plošší vzhled ikon bez 3D efektù a odleskù, modernìjší ikony pro fotogalerii nebo herní centrum a výraznìjší barvy. V podstatì žádné informace však nejsou dostupné o nových funkcích. Spekuluje se o posílení bezpeènosti a možném zaèlenìní snímaèe otiskù prstù.

Loòská aktualizace iOS pøinesla kontroverzní mapy, které vyvolaly vlnu kritiky kvùli nepøesným údajùm i grafickým chybám. Aplikace Passbook pro správu letenek, vstupenek èi slevových kuponù se prosazuje pomalu, i když podporu Passbooku nedávno zavedly British Airways a øetìzec Subway, což mùže znamenat, že Apple s Passbookem chystá nìco nového. Nejpøínosnìjší zmìnou v iOS 6 tak byly zmìny v e-mailu, noèní režim telefonu a možnost odmítnutí hovoru SMS zprávou.

Informace chybí také o nové verzi OS X pro poèítaèe Apple. Firma zavedla pravidelné roèní aktualizace, ale o chystané nové verzi se zatím neví nic. Loòská verze Mountain Lion pøitom pøinesla zejména možnost bezdrátového pøenosu obrazu na televizi s pøipojenou Apple TV, spojení adresního a vyhledávacího øádku v prohlížeèi Safari a centrum upozornìní pøevzaté z iOS.

Letos se spekuluje o pøepracované aplikaci Finder pro správu souborù, integraci hlasového ovládání Siri èi map z iOS.

Nadìje na nové produkty

Témìø jisté je, že Apple pøedstaví nové modely poèítaèù. Pøed rokem firma zaujala Macbookem Pro s retina displejem, jenž donedávna držel pozici notebooku s nejvyšším rozlišením na trhu, kterou mu vzal Chromebook Pixel od Googlu. Letos se spekuluje o rozšíøení nabídky poèítaèù s luxusním displejem i na Macbooky Air – ty už mají silnou konkurenci v ultraboocích s FullHD displeji, jako je Acer Aspire S7, který má FullHD rozlišení i v 11,6″ verzi, ale za výraznì vyšší cenu.

Témìø jisté je, že Apple nové modely poèítaèù pro rok 2013 vybaví novou generací procesorù Intel Haswell, které mají pøinést vìtší výdrž na baterii a také citelnì vyšší grafický výkon. Další vylepšení se mohou týkat kapacity operaèní pamìti èi kvality webových kamerek v noteboocích, Macbooky Pro by pak mohly získat nové grafické èipy od nVidie, které také slibují energetickou efektivitu spolu s nárùstem výkonu.

Dùvìryhodné zdroje, napøíklad Wall Street Journal, upozoròují na možnost spuštìní online rádia iRadio, které by mìlo konkurovat službám, jako je Spotify nebo i v Èesku dostupný Deezer. Server All Things D ze skupiny Dow Jones (stejnì jako WSJ) pøinesl zprávu, podle které už Apple uzavøel smlouvu o možnosti streamování hudby i se spoleèností Sony Music, tøetím velkým vydavatelským domem.

Google již hudební službu All Access s pøedplatným pøedstavil na své vývojáøské konferenci I/O 2013 v polovinì kvìtna. 

Pøijde pøekvapení?

Finanèní analytici i fanoušci Applu už nìjakou dobu èekají na další „pøelomový“ produkt. Nejvíce se spekuluje o televizi, o které mluvil Steve Jobs, a také o chytrých hodinkách, které by komunikovaly s telefonem. O „zajímavém prostoru na zápìstí“ hovoøil Tim Cook na nedávné konferenci D11. Apple navíc jedny chytré hodinky už mìl – jmenovaly se iPod Nano (6. generace).

Konkurence zatím s chytrými hodinkami neuspìla – Sony ani Motorola své chytré hodinky nedokázaly prosadit do mainstreamu, nepovedlo se to, alespoò zatím, ani menším výrobcùm, jako je Pebble nebo I’m Watch. Hlavním problémem hodinek komunikujících s telefonem je výdrž baterie a ménì pohodlné ovládání.

Pøímý pøenos úvodní pøednášky WWDC bude možné sledovat ze zaøízení od Applu na stránkách www.apple.com od 19:00. Textový online pøenos najdete ve stejnou dobu v tomto èlánku.


Věda/technika – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code