Bývalý hlavní hygienik Vít vypovídal před soudem. Vinu popírá, prý … – iHNed.cz

November 19, 2013 6:36 pm0 commentsViews: 2
Michael Vít
Michael Vít

foto: Archiv HN – Zuzana Šmajlerová

Nìkdejší hlavní hygienik Èeské republiky Michael Vít pøed Obvodním soudem pro Prahu 2 odmítl, že by zneužil svou pravomoc pøi smlouvách na poradenství, které uzavøel v roce 2007 coby námìstek ministra zdravotnictví.

Služby úøadu poskytoval manžel Vítovy podøízené, bývalý poslanec Otakar Vychodil. Podle obžaloby je ale mohl zajistit pøíslušný odbor na ministerstvu. Vít se hájí tím, že Vychodil je odborník a jeho rady se využily.

reklama

Obžaloba, kterou soud zaèal dnes projednávat, se týká tøech smluv z roku 2007. Dvì uzavøelo ministerstvo zdravotnictví, tøetí zdravotní ústav v Ostravì. Spolupráce Vychodila s ministerstvem zaèala již v roce 2003.

Podle žalobce Kamila Švece vznikla škoda zhruba dva miliony korun. Víta viní kromì zneužití pravomoci úøední osoby také z porušování povinnosti pøi správì cizího majetku. Bývalému námìstkovi hrozí tøi až deset let vìzení.

Vít soudu vysvìtloval, že mìl na starost zavedení nového systému hygienických stanic. Poradce najal prý proto, aby mìl pohled také z jiné strany. “Vychodil je systémový inženýr, diskutovali jsme o tom øadu let,” uvedl Vít.

Exposlanec je podle nìj odborník, který zná velmi dobøe strukturu hygienické služby. Vít podle svých slov pozdìji oslovil ke konzultacím také odborníky z Vysoké školy ekonomické, ty ale ministerstvo neplatilo.

Vít obvinìní odmítl s tím, že se mohl v minulosti pouze dopustit administraèních pochybení.

Podle žalobce mìl Vít na stejnou práci zvláštní odbor. V dobì, kdy smlouva s Vychodilem vznikla, navíc vedla zmínìný odbor Vychodilova manželka Karla Øíhová. Žalobce se Víta opakovanì ptal, v èem byl Vychodil tak výjimeèný expert, že bylo nutné najmout právì jeho. Vít uvedl, že tehdy také nemìl na ministerstvu k dispozici dostatek odborníkù a k tomu úøad znaènì zamìstnávalo zavádìní pravidel Evropské unie do èeského právního systému.

Obžaloba také tvrdí, že Vychodilovy materiály z let 2007 a 2008 jsou stejné jako ty, které pøedložil o tøi roky døíve. Vít na to odpovìdìl, že si toho po letech nevšiml. “Neuvìdomíte si, že jsou tam stejné pasáže,” dodal.

Ministerstvo podle Víta Vychodilovy služby využilo. “Z materiálù se nejménì 80 procent doporuèení realizovalo,” dodal. Šlo prý o zmìny, které se projevily v legislativì. Pøinesly prý také úsporu zhruba pùl miliardy korun. Na dotaz, proè to nešlo udìlat již døíve, když podobné rady udìloval Vychodil již v roce 2005, Vít odpovìdìl, že k tomu nebyla politická vùle.

Soud se také Víta ptal, proè listiny, které s Vychodilem vyøizoval, nemìly jednací èíslo, i když veškerá korespondence ministerstva prochází podatelnou a zaznamenává se. “O mnì je známo, že jsem byl na ministerstvu lehký bordeláø, a nìkterých vìcí jsem si zkrátka nevšimnul. U úøedníka je to chyba,” dodal Vít.

Za problematické smlouvy uzavøené bez výbìrového øízení také dostal v minulosti od tehdejší ministra Tomáše Julínka trest a ètvrt roku nedostával k platu osobní ohodnocení.

Soud bude pokraèovat výslechem svìdkù.

Trestní oznámení na Víta podala pøedloni na jaøe organizace Transparency International. Víta, který byl v èele hygienikù od roku 2000, policie obvinila loni v bøeznu. Od té doby byl na neplacené dovolené, vedoucí funkci doèasnì zastávala jeho zástupkynì Viera Šedivá.

V øíjnu pak vláda hlavním hygienikem jmenovala šéfa krajské hygienické stanice v Liberci Vladimíra Valentu. Vít je nyní zamìstnán v pražské poboèce Státního zdravotního ústavu.


Domov – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code