Bývalý šéf Úřadu vlády Poul odmítl vypovídat v kauze Nagyová … – iHNed.cz

October 9, 2013 9:19 am0 commentsViews: 5
Lubomír Poul
Lubomír Poul

foto: Grafika HN – Petr Puch

Bývalý vedoucí Úøadu vlády Lubomír Poul ve støedu odmítl vypovídat v kauze nìkdejší šéfky kabinetu expremiéra Petra Neèase (ODS) Jany Nagyové, nyní Neèasové. Podle advokáta Nagyové Eduarda Bruny se ho prý kauza dotkla, proto využil svého práva nevypovídat.

Poul, který byl k výslechu pozván jako svìdek, na dotazy novináøù nereagoval. Nìkdejšího šéfa Úøadu vlády policie pøi èervnovém zásahu zadržela, jako jediného z osmi zatèených ho však tehdy neobvinila. ”Využil svého práva nevypovídat a prohlásil, že je slušný èlovìk a že se ho to všechno tak hluboce dotklo, že vypovídat nebude. Víc neøekl,” sdìlil novináøùm Bruna. Podle nìho nelze oèekávat, že by si Poula policisté k výslechu zvali znovu.

reklama

Nagyová, která se po nedávném sòatku s bývalým pøedsedou vlády jmenuje Neèasová, èelí obvinìní z podplacení trojice bývalých poslancù za ODS a zneužití Vojenského zpravodajství ke sledování Neèasovy tehdejší manželky.

Podle policistù také nìkdejší šéfka sekretariátu vyvíjela na Neèase nátlak, aby se rozvedl. Loni v listopadu prý zosnovala a usmìròovala nezákonné sledování jeho bývalé manželky Radky.

Pøedstavitelùm Vojenského zpravodajství údajnì opatøila její fotografii i adresu. Na sledování se prý bez vìdomí ministra obrany domluvila s generály Ondrejem Páleníkem, Milanem Kovandou a plukovníkem Janem Pohùnkem. A právì výslech obvinìného Pohùnka policisté naplánovali na ètvrtek.

Letos v bøeznu pak Nagyová údajnì nechala sledovat také svého øidièe Jiøího Pertla a jeho pøítelkyni z úøadu vlády Alenu Hegrovou. Motivem byla podle policistù snaha zabránit spekulacím novináøù o jejím vztahu s Neèasem.

Kromì toho vyšetøovatelé vìøí, že využila svého vlivu na Neèase a navedla jej k pøíslibu úplatku poslancùm Petru Tluchoøovi, Marku Šnajdrovi a Ivanu Fuksovi. Úplatek pøedstavovaly lukrativní posty ve firmách øízených státem. Trojice zákonodárcù se údajnì za tuto pøedem domluvenou protislužbu vzdala mandátu, èímž tehdejší Neèasovì vládì umožnila schválení daòového balíèku. Státní zastupitelství hodlá v této souvislosti stíhat kromì exposlancù také samotného expremiéra. Zatím však obvinìn nebyl.

Kauza vedla k pádu Neèasovy vlády, Neèas se také vzdal funkce pøedsedy obèanských demokratù. Vztah se svou podøízenou nejprve popíral, aèkoliv o nìm média dlouhodobì spekulovala. Po jejím obvinìní a vzetí do vazby oficiálnì pøiznal, že jsou partnery a že plánují spoleènou budoucnost. Pøed necelými tøemi týdny se s ní oženil.

Bývalý šéf úøadu vlády Poul odmítl vypovídat v kauze Nagyová. Jsem slušný èlovìk, vzkázal (anonym)
Tak když se necítí, tak by ho mìli zase zavøít, aby mìl klid na…

Pane Poul (Martin)
slušný èlovìk nemùže mlèet, když se kolem nìj dìje nìco, co se…

Bývalý šéf úøadu vlády Poul odmítl vypovídat v kauze Nagyová. Jsem slušný èlovìk, vzkázal (anonym)
Snad si nìkdo nemyslí že bude paní N a její pohùnci nìjak potrestáni….

Bývalý šéf úøadu vlády Poul odmítl vypovídat v kauze Nagyová. Jsem slušný èlovìk, vzkázal (anonym)
ano slušný èlovìk,, který bral roèní odmìny 1,7 mega Kè…a mlèí…

Re: Bývalý šéf úøadu vlády Poul odmítl vypovídat v kauze Nagyová. Jsem slušný èlovìk, vzkázal (anonym)
pan Poul nemohl odepøít výpovìï proto, že se ho kauza Nagyová…

Zobrazit diskusi


Domov – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code