České cestovky začínají opět létat do Egypta. V letoviscích je klid, tvrdí – Hospodářské noviny

August 27, 2013 11:18 am0 commentsViews: 3
Naamský záliv, Egypt
Naamský záliv, Egypt

foto: WIKIPEDIA

Cestovní kanceláø Fischer obnovuje letecké zájezdy do Egypta. První klienti odletí ve ètvrtek 5. záøí do Marsá Alam, další v nedìli 8. záøí do Hurgady. CK tak reaguje na zmírnìní napìtí ve velkých egyptských mìstech, klid v letoviscích a zájem klientù.

Obnovení letù do Egypta plánují také CK Alexandria a CK Blue Style. Èeská diplomacie však zatím nezmìnila své doporuèení turistùm, aby do Egypta nejezdili.

“Vìtšinu z klientù, kteøí mìli zakoupený zájezd s odletem 5. a 8. záøí, jsme telefonicky kontaktovali a pøes 80 procent z nich mìlo zájem letìt. Zbylým klientùm jsme bezplatnì zmìnili destinaci nebo vrátili peníze,” uvedl mluvèí CK Fischer Jan Osúch.

reklama

Stanovisko ministerstva zahranièních vìcí, které nadále nedoporuèuje cestovat do Egypta, vnímá CK Fischer jako preventivní a ze strany státního úøadu pochopitelné. Podle CK jsou ale turistická letoviska bezpeèná.

“Naše doporuèení se nemìní,” øekla mluvèí ministerstva Johana Grohová. Ministerstvo chce podle ní poèkat na to, co se v Egyptì bude dít v pátek, kdy tam bývají demonstrace. Situaci pak diplomacie vyhodnotí poèátkem pøíštího týdne.

“Øídíme se mimo jiné názorem britského ministerstva zahranièí, které vždy pøísnì dbá na bezpeènost svých obèanù, a pøesto pøed cestami do letovisek nevaruje. Britské cestovní kanceláøe, vèetnì velkých hráèù jako Thomas Cook nebo Thomson dál do Egypta létají,” doplòuje Osúch.

Mírnìjší upozornìní má podle nìj i nìmecké ministerstvo zahranièních vìcí. Z Nìmecka do Egypta i tak dál létají napøíklad cestovní kanceláøe FTI a Schauinsland nebo z Polska cestovní kanceláøe Rozpone èi Travel Alventus.

CK Alexandria se k obnovení letù rozhodla po zvážení aktuálního vývoje a souèasné situace, reaguje také na èetné dotazy klientù. Lety by mìla obnovit 16. záøí, a to do letovisek Hurgada a Marsá Alam, sdìlil marketingový øeditel CK Alexandria Petr Šatný.

“Situaci ale samozøejmì i nadále sledujeme a v pøípadì zmìn v souèasném vývoji jsme pøipraveni opìt rychle reagovat,” dodal Šatný.

Do Egypta znovu zaèíná létat také cestovní kanceláø Blue Style, obnoví letecké zájezdy do letovisek Marsá Alam a Hurgada. První plánovaný let se uskuteèní 5. záøí, sdìlil dnes ÈTK Martin Slaný z CK Blue Style. Naopak cestovní kanceláø Èedok lety do Egypta obnoví až v závislosti na místní situaci. Marketingový øeditel Èedoku TomᚠBrejcha však oèekává, že by se tak mohlo stát již v prùbìhu záøí.

Zájezdy do letovisek u Rudého moøe zrušily velké èeské cestovní kanceláøe kvùli zhoršení bezpeènostní situace a doporuèení ministerstva zahranièí 16. srpna. Od pondìlí tak nemají tuzemské CK v letoviscích u Rudého moøe žádné turisty. Všech 5000 dovolenkáøù odvezly domù, nìkterým i zkrátily pobyt.

Exim tours v minulém týdnu urychlila stahování èeských turistù z Egypta v obavì z dalších nepokojù. Jen repatriaèní lety pøišly spoleènost na 10 milionù korun. Stanislav Zíma z Exim tours dnes ÈTK sdìlil, že CK klienty do oblasti vyšle pouze za pøedpokladu, že situace v zemi bude stabilizována. Zájezdy do Egypta by v záøí mohla obnovit i CK Firo tour. V první polovinì mìsíce to ale zøejmì nebude, konkrétní termín zahájení CK zvažuje, uvedla Pavlína Pešová z Firo tour.

Ztráty tuzemských cestovních kanceláøí dosáhnou kvùli rušení zájezdù do Egypta desítek milionù korun. Charterový dopravce Travel Service pøijde na tržbách asi o pùl miliardy korun.


Podnikání – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code