xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Čeští turisté v Nepálu jsou v pořádku. S deseti se zatím nepodařilo … – Hospodářské noviny

April 25, 2015 3:46 pm0 commentsViews: 80
Dobrovolníci odstraòují sutiny zøícené budovy v Káthmándú

Dobrovolníci odstraòují sutiny zøícené budovy v Káthmándú

autor: ÈTK

Nepál zasáhlo zemìtøesení o síle 7,9 stupnì. Katastrofa postihla i sousední státy, nejménì 34 obìtí hlásí Indie a dva Bangladéš. V Tibetu zahynulo podle prvních informací šest lidí. Záchranné práce v Nepálu komplikuje pøerušené telefonní spojení a odlehlost nìkterých míst.

Podle posledních informací ministerstva zahranièí se v oblasti pohybuje ètyøicet pìt èeských turistù. Èeši do Nepálu cestují hlavnì za tamními osmitisícovkami, nìkteøí jezdí i do níže položených národních parkù èi jiných oblastí. “S deseti z nich se zatím nepodaøilo navázat kontakt, ostatní jsou v poøádku. Zatím nemáme žádnou informaci, že by mezi obìmi byl èeský obèan,” øekla ÈTK mluvèí Èernínského paláce Michaela Lagronová.

V Nepálu se v souèasné dobì nachází i dvacítka klientù cestovní kanceláøe Livingstone. “Všichni jsou v poøádku, podaøilo se nám spojit s prùvodci,” øekl dnes ÈTK zástupce kanceláøe v brnìnské centrále. V Káthmándú je podle nìj 13 jejich klientù, šest lidí ve druhém zájezdu pokraèuje v cestì národním parkem a dvì klientky èekají na letišti na odlet.

Zatím nelze odhadnout, jak pøírodní pohroma ohrozí další program zájezdù a pøípadný odlet turistù do Èeska, dodal. Øeditel CK Rudolf Škvaøíèek Èeské televizi øekl, že Èeši si v Káthmándú postavili stany a nejsou v budovách.

Druhá skupina zase strávila den na raftech a o nièivé pohromì zpoèátku ani nevìdìla. Cestovní kanceláø prostøednictvím webu i sociálních sítí informovala blízké klientù, že jsou všichni v poøádku, tuto informaci pøedala i èeskému ministerstvu zahranièí.

Velvyslanec v Indii Miloslav Stašek Èeské televizi øekl, že do oblasti míøí konzulka, která má pomoci Èechùm mimo jiné s vyøizováním náhradních cestovních dokladù, pokud by se jim pøi zemìtøesení znièily nebo ztratily.

“Tady v Pokhaøe se zatím nic nestalo. Kolem poledne jsme mìli dva vìtší otøesy, potom nìkolik menších,” napsal Aktuálnì.cz jeden z Èechù Peter Volf. Pøi vìtších otøesech podle nìj lidé vybìhli na silnici, ty menší jako vždy pøehlíželi. V Pokhaøe si podle nìj zemìtøesení zatím žádná zranìní a škody nevyžádalo, popraskaly jen zdi nìkterých domù.

Epicentrum je totiž podle nìj dál – v polovinì cesty mezi Pokharou a hlavním mìstem Káthmándú. “V Káthmándú spadlo dost budov a historických objektù, spousta lidí je asi ještì pod nimi,” popisuje Peter Volf.

Zemìtøesení v Nepálu 2015

Poèty o obìtech zemìtøesení se neustále zvyšují, poslední údaje se blíží tisícovce.

Ve zprávách se podle èeského turisty mluví také o obìtech, které skonèily pod lavinou na Everestu, kde zaèíná sezóna. Z Manaslu, kde sezóna vrcholí, podle nìj zatím žádné zprávy nejsou. Manaslu je blíž k epicentru než Káthmándú a Everest. Mnoho se neví ani o situaci v menších mìstech.

“Wi-Fi jako obyèejnì nefunguje a sí je pøetížená. My tady teï èekáme, jestli pøijdou další otøesy bìhem pøíštích dvou dnù,” dodává Èech. V Pokhaøe prozatím podle nìj plyne život jako obvykle.

Kontakty pro Èechy v Nepálu

Krizová linka v Dilí: + 91 99 10 999 460

Honorární konzulát ÈR v Káthmándú: +977 985 10 222 64

Ministerstvo zahranièí Èeské republiky mezitím vydalo doporuèení zvážit cesty do Nepálu. Zároveò vyzvalo Èechy, kteøí se v oblasti nacházejí, aby se spojili se zastupitelským úøadem Èeské republiky v Dillí, pøípadnì kontaktovali honorární konzulát ÈR v Káthmándú. 

Nejhorší zemìtøesení zažil Nepál v roce 1934. Tehdy mìlo sílo 8,3 stupnì a témìø znièilo Káthmándú a mìsta Bhaktapur a Patan. Zahynulo zhruba 8500 lidí.


Svět – Zprávy Google

Incoming search terms:

  • cesti turiste kathmandu
  • čeští turisté z nepálu
  • Èeské noviny
  • krizova linka nepal
Tags:

Leave a Reply


*

code