Druhá egyptská revoluce: Prezidenta zadržuje armáda, vládne … – iHNed.cz

July 4, 2013 8:14 am0 commentsViews:
Egypt, demonstrace
Egypt, demonstrace

foto: ÈTK/AP

Pøekotné dìní v Egyptì sledují všechna svìtová média a ze zemì pøichází od støedeèního veèera množství èasto i protichùdných informací. Co se zatím ví:

Egyptská armáda svrhla prezidenta. Mummed Mursí neustál ètyøi dny masových protestù ve velkých egyptských mìstech a stal se tak druhým sesazeným vùdcem zemì za posledních 28 mìsícù. Podobné protesty v roce 2011 svrhly Husního Mubaraka.

Ministr obrany generál Abdal Fatah Sisi ve veèerním projevu oznámil, že prezident Muhammad Mursí nenaplnil oèekávání národa a byl zbaven funkce. Pozastavila se platnost ústavy a funkce hlavy státu bude doèasnì zastávat pøedseda ústavního soudu Adlí Mansúr. Exekutivní pravomoci pøevezme prozatímní vláda. Spolu s ním vystoupil také mluvèí opozice Muhamad Baradej i zástupci církví.

Pøedseda ústavního soudu Adlí Mansúr by mìl pøísahu skládat už ve ètvrtek.

reklama

Muhammad Mursí po projevu generála oznaèil dìní za „pøevrat“. Vyjádøení se objevovala na jeho facebookovém a twitterovém úètu, sám se totiž od støedeèního veèera neukázal na veøejnosti. Podle agentury AP jeho poradce uvedl, že Mursí byl pøevezen na neznámé místo, další média píší o tom, že je v domácím vìzení, jiná, že ho zadržuje armáda v jednom ze svých objektù.

Egyptské ulice pøivítaly dìní oslavami. Atmosféra na káhirském námìstí Tahrír houstla v prùbìhu celého dne, aby nakonec dav propukl v jásot.

Po proslovu Sisiho se nìkolikrát støetli pøíznivci a odpùrci Mursího. Podle všech dostupných zpráv si vyžádaly nìkolik mrtvých, pøesný poèet obìtí zatím ale jasný není. Mluví se o ètyøech mrtvých a dalších vážnì zranìných, agentura Reuters ve ètvrtek ráno uvedla, že o život pøišlo 14 lidí a zranìných jsou desítky.

Zdá se také, že se do problémù dostaly televizní stanice. Podle svìdkù bylo pozatýkáno nìkolik lidí, tøi kanály – vèetnì jednoho provozovaného Muslimským bratrstvem – zmizely z vysílání. Nìkterá média tvrdí, že bezpeènostní síly rovnìž vtrhly do kanceláøí egyptského zpravodajského kanálu televize Al-Džazíra a zabránily mu vysílat zábìry z demonstrace na podporu Mursího v severní èásti Káhiry.


Hlavní události – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code