Film 12 let v řetězech nominovaný na Oscara. – iHNed.cz

January 22, 2014 12:18 pm0 commentsViews: 9
Film 12 let v øetìzech nominovaný na Oscara.
Film 12 let v øetìzech nominovaný na Oscara.

foto: bontonfilm.cz

Film 12 let v øetìzech vypráví skuteèný pøíbìh muže, který se – s výjimkou barvy pleti – nelišil od ostatních obyvatel New Yorku, v nìmž s rodinou žije. Houslový virtuos má dobrou práci, pøátele i slušný majetek.

Bìhem jediné noci ale svùj dosavadní svobodný idylický život ztratí. Muži, kteøí ho pod záminkou houslového melouchu vlákají ve Washingtonu do pasti, jej totiž prodají jako otroka na americký jih.

Od té doby se život Solomona Northupa razantnì zmìní. Na bavlníkových plantážích pozná døinu a útisk svých pøedkù nebo tìch, kteøí se narodili v místech, kde stále trvá rozdìlení lidí na bílé a èerné.

reklama

„Tohle byl film, jaký jsem toužil vidìt, ale nikdo ho nenatoèil. Byla to díra v kinematografii. Proto jsem si øekl: Tohle je pøíbìh, který chci vyprávìt,“ vysvìtluje britský režisér Steve McQueen, autor kontroverzních dramat Hlad a Stud, proè životopisné drama zfilmoval.

Pøíbìh Solomona Northupa, který pøichází do èeských kin 23. ledna, se líbí filmovým kritikùm a divákùm natolik, že získal devìt oscarových nominací vèetnì kategorie za nejlepší film.

Server IHNED.cz a spoleènost Bontonfilm pøipravili pro ètenáøe soutìž o 10 vstupenek do kina na snímek 12 let v øetìzech a 10 kusù filmových DVD.

Získat 2 vstupenky a 2 DVD mùže ten, kdo správnì zodpoví následující otázku a svou odpovìï pošle do 29. ledna jako 50., 150., 200., 300., 400 v poøadí.


Kultura a šoubyznys – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code