Janoušek se omluvil zraněné ženě a od soudu odešel. Její výpověď … – iHNed.cz

July 16, 2013 11:02 am0 commentsViews:
Soud s "politickým podnikatelem" Romanem Janouškem
Soud s “politickým podnikatelem” Romanem Janouškem

foto: HN – René Volfík

Roman Janoušek pøijel na první den jednání soudu tìsnì pøed zahájením, sledován novináøi. Vypovídat kvùli svému zdravotnímu stavu odmítl. Místo toho soudu pøeèetl nachystané prohlášení, v nìmž se omlouval ženì, kterou loni zranil.

„Stala se chyba, nejde to vrátit. Tímto bych se rád poškozené znovu omluvil,“ zopakoval nìkolikrát a ještì jednou dodal, že Vietnamku srazil neúmyslnì. „Chci zdùraznit, že jsem paní poškozenou nevidìl,“ podtrhl. 

Soudu se Janoušek snažil vysvìtlil svoji tehdejší situaci: Ženu srazil v dobì, kdy média zveøejnila pøepis jeho telefonátù s bývalým primátorem Pavlem Bémem, v nichž se vzájemnì titulovali ‘mazánku’ a ‘kolibøíku’ a bavili se o ovlivòování rùzných magistrátních zakázek.

„Pøed domem jsem neustále mìl novináøe. Nevìdìl jsem, komu vìøit, komu ne. Mìl jsem výkyvy nálad, byl jsem vzteklý,“ líèil Janoušek.


Postìžoval si i na to, jak zkreslenì podle nìj média popisují jeho nehodu. „Dìlají ze mì necitlivého surovce,“ dodal pøed soudem.

Prošel jsem martyriem, stìžoval si

Janoušek popisoval i svùj zdravotní stav. V dobì nehody se prý potýkal s úrazem hlavy, kvùli nìmuž se pozdìji musel podrobit operaci. „Chtìl bych podìkovat lékaøùm za jejich pomoc,“ øekl. Jeho vyprávìní ale soudce pøerušil: „Pane obžalovaný, nejsme tady pro dìkování“.

Janoušek posléze svùj projev dokonèil. „Kdo si neprošel takovým martyriem jako já, tomu je tìžko moji situaci vysvìtlovat,“ uzavøel a od soudu pøedèasnì odešel.

Zranìná vypovídala v Janouškùv prospìch

Soud pak zaèal vyslýchat poškozenou Vietnamku. Její výpovìï vyznívala rozpaèitì a obèas nebylo jasné, zda soudci dobøe rozumí.

Ženu si soudce proto po nìkolika dotazech zavolal k sobì a požádal ji, aby mu ukázala, kde pøesnì pøed Janouškovým autem stála.

„Byla jste v pohybu, když do vás narazil? Odcházela jste v té dobì zpátky ke svému vozidlu?“ ptal se soudce.
„Ano,“ odpovìdìla žena prostøednictvím tlumoènice.

Soudce pokraèoval v dotazování: „Pamatujete si, že by vaše tìlo se dostalo do kontaktu se zrcátkem vozidla pana obžalovaného?“

fotogalerie: Roman Janoušek u soudu
Soud s Romanem Janouškem

A pak pøišel klíèový dotaz: „Bìhem vyšetøování jste uvedla, že podle vašeho názoru vás pan obžalovaný nechtìl srazit úmyslnì, trváte na tom?“

„Nebudu na své pøedešlé výpovìdi nic mìnit,“ opáèila žena.

Vietnamka strávila po nehodì pøibližnì mìsíc a pùl v nemocnici. Nehoda jí zpùsobila otok mozku a další zranìní, která ji podle lékaøù ohrožovala na životì. Janoušek s ní pozdìji uzavøel dohodu o narovnání a zaplatil jí necelých 900 000 korun.

Dnes její výpovìï vyznívala spíše v Janouškùv prospìch. Pokud má být totiž usvìdèen z pokusu o vraždu, musí mu státní zástupkynì dokázat, že do ženy narazil úmyslnì, a dokonce, že vìdìl, že ji mùže zabít.

Žena navíc popøela i další argument obžaloby: Státní zástupkynì Jana Kadeøábková pøi zahájení soudu uvedla, že Janoušek ještì pøed poražením vyjel dvakrát smìrem k ženì v úmyslu vynutit si, aby mu ustoupila z cesty. „Dotýkalo se vás pøed tím vozidlo?“ zeptala se nyní žalobkynì poškozené ženy. „Ne,“ znìla odpovìï.

Státní zástupkynì jí však pøipomnìla, že pøi své døívìjší výpovìdi uvedla nìco jiného: Auto prý k ní i pøed nárazem „jakoby poskoèilo“.

Vietnamka rozpor vysvìtlovala jen neurèitì a její výslech se zmìnil v mírnou komedii.

Soudce chtìl vìdìl, jak pøesnì odcházela od Janouškova vozidla – zda byla k nìmu bokem, a tedy její pohyb mohl vzbuzovat pocit, že odchází, nebo zda poøád byla èelem k Janouškovi a dál bouchala na kapotu jeho vozu.

Nejspíš i kvùli tlumoèení svìdkynì nejprve nechápala, co se po ní žádá. Soudce tedy vstal a oba pohyby napodobil. Když to nepomohlo, znovu si poškozenou pøedvolal, aby mu to i za pomoci advokáta pøedvedla.

Žena posléze pohyby naznaèila, že i pøi nárazu stála èelem a pokraèovala v gestikulaci. „Paráda, máme to,“ reagoval soudce.

Soudní jednání potrvá do pátku. Vzhledem k èekání na znalecký posudek a výrok soudního znalce, který se dnes omluvil, se však proces nejspíš protáhne a bude odložen až do záøí. Proces se odehrává v nejvìtší soudní místnosti kvùli velkému poètu novináøù. Z celé republiky jich k pražskému soudu pøijelo asi 50.

Bouchala mu do kapoty, on ji pøejel

Incident se stal 23. bøezna loòského roku ve Vyskoèilovì ulici v Praze 4. Janoušek, kterému policie namìøila pøi dechové zkoušce pøes dvì promile alkoholu, narazil do vozu pøed sebou. Nehodu však neøešil a jel dál.

Po nìkolika desítkách metrù zastavil na svìtelné køižovatce na èervenou. Øidièka nabouraného vozu jej ve snaze o incidentu mluvit dobìhla a postavila se pøed Janouškovo auto.

Tehdy se jedenapadesátiletá Vietnamka snažila boucháním do kapoty vozu Janouška pøimìt, aby vystoupil.

Lobbista ale dvakrát s autem popojel proti ženì. Když ani poté cestu neuvolnila, Janoušek se podle žalobkynì v okamžiku rozsvícení zeleného svìtla na semaforech rozjel. Žena v tu chvíli byla v úrovni pravého pøedního svìtlometu Janouškova luxusního SUV znaèky Porsche.


obnovovat automaticky (1 x za

)

zmìnit

12:44

Po obìdì proces pokraèuje. Pøed soudním senátem vypovídá policistka Zelenková, která se rovnìž úèastnila Janouškova zadržení. „Musím øíct, že se choval dost slušnì, co se stává málokdy. Mluvil však zmatenì,” øíká svìdkynì.

11:42

Dotazy na svìdka pak mìl Janouškùv advokát Vít Široký, který se i pomocí jeho výpovìdi snažil dokázat, že Janoušek si tehdy plnì neuvìdomoval, co se kolem nìj dìje. „Uvìdomoval si obžalovaný, co se stalo?” ptal se advokát. „Øíkal, že byl úèastníkem nehody ale ne, že byl iniciátorem,” odpovìdel policista Lekeš.

Po výslechu svìdka vyhlásil soudce hodinovou pøestávku.

11:26

Jako svìdek vypovídá policista, který byl u místa dopravní nehody a byl souèástí hlídky, která Janouška zadržela. „Provedli jsme prohlídku, zda nemá zbraò. Osoba však mìla pouze mobilní telefon a klíèky od vozu. Doklady nemìl,” vzpomíná. Janoušek prý tehdy hlídce øekl, že do nìj narazila nìjaká žena. „Dodal, že má psychické problémy a že ho pronásledují novináøi,” uvedl policista.

11:18

U soudu krátce jako svìdek vystoupil i Zoran Kazimiroviè, jednatel Janouškovy bývalé firmy Ora Print, na kterou bylo napsáno Porsche, v nìmž „politický podnikatel” boural. Ve spoleènosti, která inkasovala stovky milionù za vydávání èasopisu pro VZP, Janoušek oficiálnì už nìkolik let nepodniká. Státní zástupkynì chtìla vìdìt, jaké jsou nyní vazby Janouška a Ora Print. „Pracuje jako poradce,” vysvìtlil svìdek. „Jasnì, poradce,” zopakoval výpovìï soudce s jistou dávkou ironie.

10:55

Soud s "politickým podnikatelem" Romanem Janouškem

10:30

Státní zástupkynì ji však pøipomìla, že pøi své døívìjší výpovìdi uvedla nìco jiného: auto prý k ní i pøed nárazem „jakoby poskoèilo”.

Vietnamka rozpor vysvìtlovala jen neurèitì.

Výslech ženy se pozvolna zmìnil v mírnou komedii. Soudce chtìl vìdìl, jak pøesnì odcházela od Janouškova vozidla – zda byla k nìmu bokem a tedy její pohyb mohl vzbuzovat pocit, že odchází, nebo zda poøád byla èelem k Janouškovi a pokraèovala v bouchání na jeho kapotu. Nejspíš i kvùli tlumoèení svìdkynì pùvodnì nechápala, co se po ní žádá.

Soudce pak vstal a napodobil oba pohyby. Když se ani tak žena nechytala, pøedvolal si ji znovu k sobì, aby mu to i za pomoci advokáta pøedvedla. Žena posléze pohyby naznaèila, že i pøi nárazu stála èelem a pokraèovala v gestikulaci.

„Paráda, máme to,” reagoval soudce.

10:10

Celá výpovìï vyznìla ve prospìch Janouška. Pokud má být totiž usvìdèen z pokusu o vraždu, musí mu státní zástupkynì dokázat, že do ženy narazil úmyslnì a dokonce, že vìdìl, že ji mùže zabít.

Žena navíc popøela i další argument obžaloby: státní zástupkynì Jana Kadeøábková pøi zahájení soudu uvedla, že Janoušek ještì pøed poražením vyjel dvakrát smìrem k ženì v úmyslu vynutit si, aby mu ustoupila z cesty. „Dotýkalo se vás pøed tím vozidlo?” zeptala nyn žalobkynì poškozené ženy. „Ne,” znìla odpovìï.

10:03

Poté Janoušek ze soudní sínì odešel. Soud následnì zaèal vyslýchat poškozenou Vietnamku. Sraženou jednapadesátiletou ženu si soudce po nìkolika dotazech zavolal k sobì a požádal ji, aby mu ukázala, kde pøesnì pøed Janouškovým autem stála. „Byla jste v pohybu, když do vás narazil? Odcházela jste v té dobì zpátky ke svému vozidlu?”, ptal se soudce.
„Ano,” odpovìdìla žena prostøednictvím tlumoènice.
Soudce pokraèoval v dotazování: „Pamatujete si, že by vaše tìlo se dostalo do kontaktu se zrcátkem vozidla pana obžalovaného?”
A pak pøišel klíèový dotaz: „Bìhem vyšetøování jste uvedla, že podle vašeho názoru vás pan obžalovaný nechtìl srazit úmyslnì, trváte na tom?”
„Nebudu na své pøedešlé výpovìdi nic mìnit,” zareagovala žena.

09:58

Janoušek dále popisoval svùj zdravotní stav. V dobì nehody se prý potýkal s úrazem hlavy, kvùli nìmuž se pozdìji musel podrobit operaci. „Chtìl bych podìkovat lékaøùm za jejich pomoc,” øekl dále. Jeho vyprávìní pøerušil soudce. „Pane obžalovaný, nejsme tady pro dìkování,” øekl Janouškovi. Ten posléze svoji øeè dokonèil. „Kdo si neprošel takovým martyriem jako já, tomu je tìžko moji situaci vysvìtlovat,” dodal závìrem.

09:51

Soudu se snažil vysvìtlil svoji tehdejší situaci: Janoušek ženu srazil v dobì, kdy média zveøejnila pøepis jeho telefonátù s bývalým primátorem Pavlem Bémem. „Pøed domem jsem neustále novináøe. Nevìdìl jsem komu vìøit, komu ne. Mìl jsem výkyvy nálad, byl jsem vzteklý,” líèil a stìžoval si, jak zkreslenì podle nìj média popisují jeho nehodu. „Dìlají ze mì necitlivého surovce,” dodal pøed soudem.

09:20

Roman Janoušek pøijel na první den jednání soudu tìsnì pøed zahájením, sledován novináøi. Pøed soudem pøeèetl pražský podnikatel pøipravené prohlášení. „Stala se chyba, nejde to vrátit. Tímto bych se rád poškozené znovu omluvil,” zopakoval nìkolikrát. Znovu zopakoval, že Vietnamku srazil neúmyslnì.„Chci zdùraznit, že jsem paní poškozenou nevidìl,” zdùraznil Janoušek.


Hlavní události – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code