Lotyšsko se stane 18. zemí eurozóny. Nepochybujeme o … – Hospodářské noviny

June 5, 2013 9:00 pm0 commentsViews:
Riga, hlavní mìsto Lotyšska.
Riga, hlavní mìsto Lotyšska.

foto: Reuters

Lotyšsko splòuje podmínky pro pøijetí eura v roce 2014, jak si tato baltská zemì pøeje. Uvedla to ve støedu Evropská komise ve své hodnotící zprávì o tom, jak plní Lotyšsko kritéria pro pøijetí jednotné evropské mìny.

Komise dospìla k závìru, že Lotyšsko dosáhlo vysokého stupnì dlouhodobé ekonomické konvergence s eurozónou, a navrhuje, aby èlenské zemì rozhodly o zavedení eura v Lotyšsku od 1. ledna 2014. Lotyšsko si pøeje stát se brzy 18. èlenem eurozóny.

Definitivnì má pozvánku stvrdit schùzka ministrù financí ECOFIN 9. èervence, což se v této situaci považuje spíše za formalitu.

V oèekávání dobré zprávy zaène Lotyšsko pøíští týden prostøednictvím tøí bank nabízet v Londýnì, Paøíži, Frankfurtu a Vídni své dluhopisy a vrátí se tak na finanèní trhy. Lotyšsko dosud vydávalo státní obligace v dolarech, nyní chce dát vìtší dùraz na euro.

reklama

Litevský premiér Valdis Dombrovskis øekl, že o budoucnost eura jako mìny se nebojí a pomùže omezit útoky spekulantù na jejich mìnu – lat.

“V dobì ekonomické a finanèní krize nám nemít euro nepomáhalo, naopak. Kromì øešení strukturálních problémù ekonomiky jsme museli bránit mìnu proti spekulativním útokùm, což bylo dost drahé,” øekl Dombrovskis v poøadu CNBC.

“Za prvé je dobré pøipomenout, že kurz lotyšského latu je navázaný na euro, takže cokoli se dìje s eurem, dìje se i s laty. O budoucnost eura jako mìny se nikdo nebojí, možná jen, že je pøíliš silné. V nìkterých zemích eurozóny je finanèní a bankovní krize, která se musí øešit, ale euro není ten klíèový problém,” dodal.”

Zájem Lotyšska pøijmout euro je znakem dùvìry v naši spoleènou mìnu a dalším dùkazem, že se mýlili ti, kteøí pøedvídali zánik eurozóny,” øekl k hodnotící zprávì komisaø pro hospodáøské a mìnové záležitosti a euro Olli Rehn.

Zpráva zkoumá, zda Lotyšsko splòuje podmínky pro pøijetí jednotné mìny. A to v prvé øadì ekonomická kritéria, jakými jsou cenová stabilita, zdraví státních financí, stabilita smìnných kurzù a konvergence dlouhodobých úrokových mìr. Dále vyhodnocuje soulad lotyšských zákonù s pravidly eurozóny, nezávislost ústøední banky, kompatibilitu s principy Evropské centrální banky.

Kritéria EU pro pøijetí eura Lotyško 2012
Státní dluh nejvýše 60 % HDP 40,2 % HDP
Inflace nejvýše 2,7 % 1,3 %
Rozpoètový deficit nejvýše 3 % 1,2 % HDP

“Zkušenost s Lotyšskem ukazuje, že zemì se mohou úspìšnì vypoøádat s jakkoli vážnými makroekonomickými problémy a stát se silnìjšími,” usoudil eurokomisaø.

Lotyšsko po hluboké recesi v letech 2008 a 2009 pøijalo správná rozhodnutí za podpory finanèního asistenèního programu EU-MMF.

“A vyplatilo se to: Lotyšsko bude mít letos podle prognóz nejrychlejší ekonomický rùst v EU,” dodal Rehn.

Zprávu komise si vyžádalo Lotyšsko. Øádná zpráva komise ke všem zemím EU, které jako Èesko ještì nepøijaly euro, se plánuje až na pøíští rok.

Pøipravenost Lotyšska pøijmout euro potvrdila ve støedu krátce pøed Evropskou komisí také Evropská centrální banka. Ta pøitom ale zároveò oznaèila za rizikový vysoký objem zahranièních vkladù v lotyšských bankách. Vklady ze zemí mimo EU dosahovaly v lotyšských bankách koncem prvního ètvrtletí témìø 7 miliard eur, což je asi tøetina HDP zemì. Data ECB neuvádìjí, odkud peníze pochází, vzhledem k úzkým vazbám zemì na Rusko se dá pøedpokládat, že budou odtud, uvádí Reuters.

Vysoký podíl zahranièních vkladù mùže ohrožovat finanèní stabilitu zemì, protože je lze rychle stáhnout.

To se stalo v pøípadì Kypru, který je velikostí ekonomiky srovnatelný s Lotyšskem. Podíl zahranièních vkladù zde byl ale nìkolikrát vyšší, než HDP Kypru.

Podle zákulisních diplomatických informací je velmi pravdìpodobné, že se Lotyšsko jako nový èlen eurozóny nebude muset podílet na úèastí v záchranných fondech, které vznikly na podporu Øecka, Portugalska a Irska.

Autoøi: TomᚠVolf, ÈTK


Podnikání – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code