Microsoft dnes odhalí nový Xbox. Stejně jako PlayStation 4 bude … – iHNed.cz

May 21, 2013 4:24 pm0 commentsViews:
Stan, ve kterém se pøedstaví nový Xbox
Stan, ve kterém se pøedstaví nový Xbox

foto: Microsoft

Dnes veèer se dozvíme, co Microsoft chystá na vánoèní trh, pod hlavièkou Xbox Reveal se totiž v Redmondu chystá odhalení dlouho oèekávané nové øady Xboxu. Microsoft se s oznámením nové generace nechal pøedbìhnout konkurenèním Sony. To pøedstavilo PlayStation 4 v únoru, ale bez toho, aby ukázalo, jak bude vypadat.

O Xboxu 720 se zatím ví pouze to, že stejnì jako Playstation vsadí na platformu PC, a bude tak v základu hodnì podobný konkurenci od Sony. Stejný má být dodavatel procesoru i grafického èipu, spoleènost AMD. Únik prezentace z roku 2010 ukázal, že Microsoft vidí nový Xbox jako šanci nabídnout PC za 50 000 korun v krabièce s cenovkou 8 000.

reklama

V souvislosti s Xboxem 720 se hodnì spekuluje o nutnosti pøipojení k internetu pro hraní her i v pøípadì, že budou koupené na fyzických nosièích. Podle zatím dostupných informací umožní Xbox vydavatelùm zabránit spouštìní her bez ovìøení pravosti licence online, ale nepùjde o povinnou ochranu, která by v podstatì znemožnila používat Xbox bez pøipojení k internetu.

Zajímavé bude také sledovat, zda se potvrdí informace z prezentace, která Microsoftu unikla a kterou jsme museli z IHNED.cz na požádání právní kanceláøe Microsoftu stáhnout. Hovoøilo se v ní totiž o brýlích podobných Google Glass.

Témìø urèitì bude Microsoft mluvit o nové generaci pohybového ovládání Kinect, které pøi uvedení na trh získalo místo v Guinessovì knize rekordù jako nejrychleji prodávaný kus elektroniky, aby následnì tuto pozici pøenechalo iPadu. Nová verze Kinectu má být pøesnìjší a zvládat sledování 4 hráèù najednou, vylepšení se má doèkat také hlasové ovládání.

Nový Xbox mùže Microsoftu pomoci v prosazování Windows 8, pokud základ systému budou tvoøit právì Windows. To by znamenalo mimo jiné další zbraò Microsoftu v boji proti tabletùm s iOS a Androidem, ale také potenciálnì velké problém s partnery, kteøí vyrábí tradièní PC. Záležet bude na tom, zda pùjde používat tradièní aplikace pro Windows, aplikace pro moderní uživatelské prostøedí, nebo jen pár aplikací schválených a vyvinutých pøímo pro Xbox, jak je tomu dosud.Věda/technika – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code