Nečas zakázal plavbu na rozvodněných tocích. Neposlušným hrozí … – iHNed.cz

June 10, 2013 3:34 pm0 commentsViews: 6
V pondìlí 10.6. byl vyhlášen zákaz plavby na rozvodnìných tocích pod pokutou až 20 tisíc.
V pondìlí 10.6. byl vyhlášen zákaz plavby na rozvodnìných tocích pod pokutou až 20 tisíc.

foto: ÈTK/PR

Ústøední povodòová komise a krizový štáb zakázaly plavby na všech tocích a vodních plochách, kde platí druhý èi tøetí stupeò povodòové aktivity. Oznámil to po jednání premiér Petr Neèas.

Výjimkou jsou záchranné a likvidaèní práce, doplnil. Za porušení zákazu podle pøedsedy vlády hrozí pokuta až dvacet tisíc korun. Snahou je odradit nezodpovìdné lidi. Mezi obìmi záplav jsou vodáci, nìkteøí jsou nezvìstní.

“Spoléhání na zdravý rozum a zodpovìdné chování není možné,” poznamenal Neèas.

reklama

Rozhodnutí o zákazu pøivítal policejní prezident Martin Èervíèek. “Máme celou øadu podobných událostí, kdy vodáci a další osoby nerespektují u rozplavnìných tokù naše zákazy a doporuèení,” podotkl.

Lidem, kteøí dnešní zákaz poruší, hrozí nejen pokuta. Èervíèek s Neèasem se zmínili o možnosti zadržet takové osoby až na 24 hodin. V urèitých pøípadech podle nich není vylouèená ani pøípadná trestnìprávní odpovìdnost.

Pøiletošních povodních zemøelo už jedenáct lidí. Poslední obìtí je Slovenský obèan, jehož tìlo bylo nalezeno ráno. V Sušici na Otavì muže hledali od pùlnoci, kdy se ztratil. Otava je v Sušici klidná, nejsou na ní žádné povodòové stupnì ani výraznì zvýšené prùtoky, podle Èervíèka však pøesto jde o obì záplav.

“Tohle je jeden z nešastných dalších pøíbìhù,” øekl. Podle nìj byl muž velmi pravdìpodobnì pod vlivem alkoholu.

Padesátiletý Slovák spadl do Otavy v prostoru vodáckého táboøištì v Sušici nìkolik desítek minut po pùlnoci. Záchranáøi po nìm pátrali hned v noci, nalezen byl v øece Otavì u Rabí na Klatovsku, asi osm kilometrù od Sušice.

Èervíèek doplnil, že nadále jsou pohøešovány ètyøi osoby.

Policie nyní vyšetøuje v souvislosti s povodnìmi 16 trestných èinù. V terénu je nasazeno 1529 policistù, s nimi na zajišování bezpeènosti spolupracuje 135 vojákù. “Nadále zùstává velký poèet uzavøených silnic, celkovì jich máme 118,” pøipomnìl.


Domov – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code