Pojištění proti úpadku? Od roku 2015 všechny cestovní agentury – Kurzy.cz

March 22, 2014 11:45 am0 commentsViews: 1

Od roku 2015 budou muset být pojištìny proti úpadku všechny cestovní agentury. Takový je alespoò návrh novely zákona o nìkterých podmínkách podnikání a o výkonu nìkterých èinností v oblasti cestovního ruchu, který pøipravuje ministerstvo pro místní rozvoj.

Návrh novì vyžaduje pojištìní proti úpadku po každém “poøadateli zájezdu”. Norma má pøinést spotøebitelùm od letní sezóny 2015 vyšší ochranu pøi koupi dovolené.

V návrhu se poèítá s tím, že na každého, kdo bude organizovat zájezd, budou stejné požadavky jako na cestovní kanceláø. Èasto klienti v nabídkách vùbec nemohou nerozlišit, co je cestovní kanceláø, agentura èi tøeba fyzická osoba, která poøádá zájezd. Cestovní agentury budou muset novì také zveøejòovat hospodáøské výsledky.

Ministerstvo pøipravilo návrh zmìny zákona již loni. “Po nástupu na ministerstvo jsem zjistila, že tento zákon nebyl terminologicky sladìn s novým obèanským zákoníkem, pøipravujeme proto novelu, kterou máme pøedložit do vlády v dubnu tohoto roku,” uvedla ministrynì pro místní rozvoj Vìra Jourová (ANO).

Pro èást cestovních agentur by nový požadavek mohl být podle odborníkù likvidaèní. “Ne všechny cestovní agentury, pøedevším ty malé, by si mohly pojištìní proti úpadku dovolit a mohlo by dojít k dalšímu proèištìní trhu subjektù podnikajících v cestovním ruchu,” uvedl analytik cestovního ruchu Jaromír Beránek. Podle nìj ale jde o krok správným smìrem, který by zvýšil dùvìryhodnost subjektù na cestovním trhu.

Autor: ÈTK

 


Podnikání – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code