Sarbu dovedl CME hlavně k dluhům, shodují se experti. Nepomohla … – iHNed.cz

August 21, 2013 8:17 pm0 commentsViews:
Bývalý generální øeditel CME Adrian Sarbu.
Bývalý generální øeditel CME Adrian Sarbu.

foto: CME

Adrian Sarbu firmì CME na rozlouèenou vzkázal, že byl úspìšný a “svoji misi splnil”. Manažer, který dohlížel i na strategii èeské TV Nova, je s takto pozitivním hodnocením témìø sám.

Zatím poslední, a znaènì neradostná ekonomická èísla CME pøedešla Sarbuovu støedeèní rezignaci. Skupina byla za jeho vedení dlouhodobì ztrátová – v posledním pololetí to bylo dokonce minus 150 milionu dolarù, tedy 2,9 miliardy korun. To je ètrnáctinásobek proti pøedešlému roku.

Pøispìl k tomu i výpadek reklamních pøíjmù Novy, u níž nezabralo zvýšení cen pro inzerenty. A to bylo pro CME citelné, èeský trh zajišoval firmì zhruba tøetinù všech pøíjmù. I to mohlo Sarbuovi uškodit.

reklama

“Témìø nikdy nedošlo k naplnìní cílù hospodaøení prezentovaných v minulosti Adrianem Sarbem. Od nového vedení lze snad oèekávat reálnìjší výhledy a lepší smìrování spoleènosti,” vìøí analytik spoleènosti BHS Jiøí Zendulka.

Na rezignaci prezidenta a generálního øeditele CME okamžitì zareagovaly akciové trhy. A to významnì pozitivnì, nárùstem o 12 procent. Jinak øeèeno: investoøi vìøí, že se mediální spoleènost bez Sarbua v èele odpoutá od podnikatelského dna.

Nepøesvìdèivé hospodaøení CME pod Sarbuovým ètyøletým vedením se propsalo dlouhodobì právì do cen akcií. Jednu dobu se prodával jeden kus jen za 53 korun.

“Podle mì se výraznì snížilo riziko extrémního poklesu akcii. Pokud nový management aktivnì pøistoupí k øešení dluhù, pak sto korun za akcii není nereálná èástka,” odhaduje TomᚠMenèík ze spoleènosti Cyrrus.

Oživení akcií spoleènosti pak mùže být i dlouhodobé. Záleží však na tom, zda se podaøí novému generálnímu øediteli zmírnit zadlužení CME.

Právì zadlužení je podle expertù jedním z nejtíživìjších dìdictví Sarbuova pùsobení v CME.

“Jsem pøesvìdèen, že vedení sázelo i v dobì recese na ´dojnou krávu´ – televizi Nova, což se bohužel nevyplatilo. Došlo k obrovskému zadlužení, které nyní musel hasit hlavní akcionáø Time Warner dodateènou finanèní injekcí,” vypoèítává Karel Kabelka, expert spoleènosti Grant Capital.

Na zadlužení se podepsaly ne zcela vydaøené akvizice. Pøíkladem mùže být nákup bulharské televize bTV v roce 2010 èi produkèní spoleènosti MediaPro rok pøedtím.

“Z tìchto akvizic vykázala CME ztrátu 69 milionù dolarù na takzvaném goodwillu. Tím se rozumí stav, kdy firma již neoèekává takovou výkonnost aktiv jako v momentì koupì, a vykáže tak z akvizice úèetní ztrátu,” vysvìtluje Pavel Ryska, analytik J&T Banky.

Probuzení èeské reklamy?

Nova logoVelmi dùležité pro zmátoøení se pochroumaného hospodaøení CME bude úspìšnost v prodejích reklamy na televizi Nova. Èeský trh totiž skupinu dlouho držel i v dobì recese. Teï to neplatí.

Souèasná strategie vyšších cen pro inzerenty zatím efektivní není a jen prohloubila ztráty. Mezi experty však pøevládá názor, že strategie se mìnit nebude.

“Je možné, že firma èasem pøehodnotí obchodní politiku v Èesku, která dosud nepøinesla dobré výsledky. Zatím to ale na zmìnu strategie nevypadá, protože pøedstavenstvo firmy ji nadále podporuje,” odhaduje napøíklad Josef Nìmý z Komerèní banky.

Chvála za zpoplatnìní na webu

Je však také tøeba zdùraznit, že Adrian Sarbu nastupoval do vedení CME v roce 2009. Tedy v dobì ekonomické recese, kdy si firmy zaèaly mnohem více rozmýšlet investice do reklamy. Jejich šetøení mu situaci neulehèilo.

Mezi kritikou jeho ètyøletého pùsobení v mediální skupinì pøeci jen prosvítá i trocha chvály. Analytici napøíklad vyzdvihují strategii One content, multiple distribution, kdy se firma snažila televizní produkci prodat více cestami.

“Odvysíláním ve více zemích, které mají podobný vkus diváka, prodejem dalším televizním spoleènostem a koneènì i zpoplatnìnou distribucí pøes internet. Tato strategie narážela na své limity, ale pro firmu typu CME mohla byla smysluplná,” dodává Pavel Ryska z J&T Banky.

Výbìr hlavních událostí v televizi Nova od roku 2006, kdy se Adrian Sarbu stal regionálním øeditelem mediální skupiny CME pro Èesko, Slovensko a Rumunsko:

øíjen 2006 – Podíl Novy na sledovanosti v hlavním veèerním èase pøekroèil po témìø dvou letech hranici 50 procent.

leden 2006 – Sarbu se stal regionálním øeditelem americké mediální skupiny CME pro Èesko, Slovensko a Rumunsko.

1. prosince 2007 – Nova spustila filmový program pod názvem Nova Cinema (do rodiny televize již døíve patøil sportovní kanál – od roku 2008 vysílá pod novým názvem Nova Sport).

5. kvìtna 2008 – Nova spustila zpravodajský server tn.cz, který odkazuje na její hlavní zpravodajskou relaci.

18. záøí 2008 – CME se dohodla s MTV Networks International na získání práv ke spuštìní èeské verze hudebního kanálu MTV.

prosinec 2008 – Sledovanost Novy dosáhla v prùmìru necelých 38 procent; stále zùstala nejsledovanìjší tuzemskou stanicí.

leden 2009 – Sarbu se stal generálním øeditelem CME

29. listopadu 2009 – Pro region ÈR a Slovenska zaèala vysílat hudební stanice MTV, která se stala tøetí tematickou stanicí pod hlavièkou televize Nova.

29. bøezna 2010 – Nova a vydavatel Zlatých stránek Mediatel vytvoøili novou verzi internetového vyhledávaèe Vybereme.cz.

èervenec 2010 – Sarbu byl jmenován jednatelem spoleènosti CET 21, která vlastní licenci na vysílání televize Nova (do dubna 2012).

- Ve funkci generálního øeditele Novy skonèil Petr Dvoøák (funkce se ujal v kvìtnu 2003, kdy nahradil dlouholetého šéfa stanice Vladimíra Železného).

leden 2011 – Generálním øeditelem Novy se stal Jan Andruško.

21. dubna 2011 – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udìlila CET 21 licenci pro internetovou televizi Voyo (k Novì dále patøí i tisková agentura Mediafax, kterou založil Sarbu).

prosinec 2011 – Celková sledovanost všech dosavadních kanálù Novy se pohybovala mezi 35 a 40 procenty.

14. èervence 2012 – Nova spustila pátý kanál. Stanice s názvem Fanda je zamìøena na mužské publikum.

23. prosince 2012 – Zaèala vysílat nová stanice skupiny Nova s názvem Smíchov. Je zamìøena na komedie, sitcomy a seriály.

22. února 2013 – Nova spustila další kanál Telka, který se zamìøuje na již døíve uvedené divácky úspìšné poøady z dílny Novy.


Podnikání – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code