Šéf Škody Auto: Rozšíření modelové palety o velké SUV bych … – iHNed.cz

March 17, 2014 2:43 pm0 commentsViews: 2
Winfried Vahland pøedstavil v Ženevì designovou studii Škoda Vision C.
Winfried Vahland pøedstavil v Ženevì designovou studii Škoda Vision C.

foto: ÈTK

V západní Evropì znaèka Škoda loni zvýšila podíl na 3,2 procenta. Podle šéfa firmy Winfrieda Vahlanda již firma na mnoha dùležitých trzích pìtiprocentní hranici pøekonala, napøíklad v Nìmecku má šest procent a je nejúspìšnìjší zahranièní znaèkou.

Podobný podíl má i ve Švýcarsku nebo v Rakousku a ještì silnìjší je ve støední Evropì, kde má 19 procent a je vedle Èeska jednièkou i v Polsku a na Slovensku. 

“Ve vìtšinì evropských zemí už jsme tohoto výsledku dosáhli a jsme na velmi dobré cestì toho dosáhnout i ve Velké Británii, která je druhý nejvìtší evropský trh,” podotkl Vahland.

Za první dva mìsíce roku prodej znaèky vzrostl témìø o 11 procent a pokraèoval tak v rùstu z druhé poloviny minulého roku. Pøesto za rok 2013 kvùli nábìhu nových modelù celkový prodej klesl o dvì procenta na 920 800 aut. 

reklama

HNByznys na facebooku

/klikem na ikonu vstupte na profil/

 

Rozhodující pro rùstový kurz znaèky zùstane podle Vahlanda Èína, kde letos zahájí prodej klíèového modelu Octavia, který se zaèal vyrábìt ve spoleènosti Shanghai VW v jihoèínském Ning-po. V zemi tak vyrábí pìt modelových øad. 

V Rusku firma nedávno zahájila výrobu modelu Rapid a v Indii pøed nìkolika týdny vstoupil na trh Superb a v druhé polovinì roku se objeví inovovaný Yeti. Souèasná krize na Ukrajinì se podle Vahlanda mùže automobilky dotknout zejména vlivem na smìnné kurzy. Pøípadné ekonomické sankce by podle nìj naopak nemusely být tak ostré, jak se oèekávalo. 

V Èeské republice Škoda v minulých dvou letech rozšíøila výrobní kapacitu v Mladé Boleslavi pro výrobu Octavie a Rapidu, další investice chystá v Kvasinách, kde se má vedle modernizovaných modelù Superb a Yeti vyrábìt i nový model, pravdìpodobnì velké terénní SUV oznaèované Snowman, což ale dosud Škoda nepotvrdila.

“Rozšíøení modelové palety o velké SUV bych považoval za správné,” naznaèil pouze Vahland.

Škoda stále poèítá s tím, že bude každých šest mìsícù uvádìt nový model. Do budoucna podle Vahlanda poèítá se silnìjší diferenciací modelových øad a silnìjším zastoupením na trzích. Stále podle nìj také platí cíl vyrábìt nejménì 1,5 milionu vozù v roce 2018. Nyní vyrábí sedm modelových øad.


Podnikání – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code