xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Šéfem pražských lidovců zůstává radní pro kulturu Jan Wolf – iDNES.cz

April 25, 2015 3:46 pm0 commentsViews: 6

ÈTK
25. dubna 2015  17:08

Jan Wolf i všichni místopøedsedové pražské KDU-ÈSL obhájili na dnešním volebním zasedání své posty.

Pøedsedou pražských lidovcù na další dva roky zùstává nynìjší pražský radní pro kulturu Jan Wolf. Pøi volbì dostal od 83 pøítomných celkem 56 hlasù, jeho protikandidát Pavel Mareš celkem 24. Tøi hlasující se zdrželi.

Místopøedsedy zùstávají zubní lékaø, zastupitel Prahy 6 a nìkdejší námìstek ministra práce Marián Hošek, zástupce starosty Èakovic Daniel Kajpr, zastupitel Prahy 10 Mareš a starostka Prahy 12 Daniela Rázková.

Sbírat hlasy pøed celostátním sjezdem dnes do Prahy pøijel ministr zemìdìlství Marian Jureèka, který kandiduje na prvního místopøedsedu strany. Pøedseda KDU-ÈSL Pavel Bìlobrádek oproti tomu nedorazil. Podle Wolfa zamíøil do jižních Èech a na Vysoèinu, kde se dnes také konají volby krajských vedení lidovcù.

Pražští lidovci mají po loòských volbách do zastupitelstva hlavního mìsta a jednotlivých mìstských èástí celkem 124 zastupitelù, z nichž 39 je pøímo èleny KDU-ÈSL.


Domov – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code