Skončí Bradáčová, nebo Martinec? Jejich spolupráci si neumím … – iHNed.cz

April 21, 2013 11:25 pm0 commentsViews:
Vrchní státní zástupkynì Lenka Bradáèová
Vrchní státní zástupkynì Lenka Bradáèová

foto: HN – Jan Schejbal

Ministr vnitra Jan Kubice si neumí pøedstavit další spolupráci pražské vrchní žalobkynì Lenky Bradáèové a šéfa protikorupèní policie Tomáše Martince. Dùvodem je tvrzení Bradáèové o tom, že na ni policie pøipravuje kauzu, což šéf útvaru popírá. Kubice to øekl v nedìli v poøadu Otázky Václava Moravce v Èeské televizi. Sporem se zabývá policejní prezident a jeho vnitøní kontrola, do pøípadu se již døíve vložil také ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který se Bradáèové zastal.

reklama

Kubice øekl, že si spolupráci Bradáèové s Martincem nedokáže “jako obèan a ministr vnitra pøedstavit”. “Na druhé stranì policejní prezident je funkcionáø s personální pravomocí. Je to jenom a jenom na nìm,” dodal. Dùležitá je podle nìj otázka, zda je spor pouze v osobní rovinì, nebo i v profesionální.

S šéfem vnitra souhlasil opozièní poslanec Jeroným Tejc (ÈSSD), podle nìj konflikt vypadá “trošku jako souboj andìlù”, protože Martinec i Bradáèová mají dùvìru veøejnosti a tìžko si pøedstavit, že se vzájemnì obviòují bez dùkazù. “Bez personálních zmìn zøejmì bude spolupráce velmi obtížná, tím neøíkám, že k nim má dojít, ale zmìny nakonec mohou vést k odchodu jednoho nebo i možná obou, což bych považoval za velkou škodu,” uvedl Tejc.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman uvedl, že vztah žalobce a finanèní policie vyžaduje tìsnou spolupráci a na obou stranách musí fungovat dùvìra. “To, co mi doktorka Bradáèová sdìlila k celé situaci, považuji za naprosto závažné, a jsem proto rád, že se tím zabývá policejní prezident v rámci vnitøní kontroly,” øekl bez dalších podrobností Zeman v první èásti poøadu. Pøípadný odchod jednoho z úèastníkù sporu nechtìl komentovat. “Do rozhodnutí (šéfa policie) nepoèítám s nièím,” dodal.

Bradáèová koncem bøezna vyvracela v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Frekvence 1 možnou podjatost v kauze IT zakázek ministerstva práce a sociálních vìcí. V nìm policisté podle informací médií provìøují i manžela vrchní státní zástupkynì Tomáše Hájka, se kterým ale Bradáèová tøi roky nežije. Po vysílání žalobkynì øekla, že na ni kauzu vyrobil šéf protikorupèní policie TomᚠMartinec. Její výrok zaznamenaly mikrofony, Martinec následnì toto tvrzení popøel s tím, že Bradáèová k nìmu nemá a ani nemùže mít jakýkoliv dùkaz.

Žalobkynì dala kvùli svému podezøení podnìt k provìøení práce policie. Policejní prezident už døíve uvedl, že není pøesvìdèený o tom, že policie nìco “vyrobila”. O podnìt Bradáèové se prý však osobnì zajímá, protože ho pokládá za velmi závažný.

Do sporu se pozdìji vložil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), který se v dopisu Èervíèkovi Bradáèové zastal. Na tiskové konferenci po schùzi vlády také uvedl, že v kauze jde o to, zda je policie pøi své èinnosti vázána zákony, èi nikoliv. Praktiky policie pøirovnal k padesátým letùm minulého století.


Domov – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code