Sochařce “nejsmutnějšího pomníku” v Lidicích udělí prezident in … – iHNed.cz

June 15, 2013 9:36 pm0 commentsViews: 1
Lidice, památník
Lidice, památník

foto: archiv Marcela Jurková

Prezident Miloš Zeman udìlí pøi pøíležitosti státního svátku 28. øíjna státní vyznamenání in memoriam sochaøce Marii Uchytilové, která je autorkou sousoší 82 zavraždìných lidických dìtí.

Sochaøka si podle nìj vyznamenání zaslouží zejména za svojí celoživotní práci, je totiž napøíklad i autorkou nìkdejší oblíbené korunové mince. Prezident to v sobotu uvedl v Lidicích pøi pietní vzpomínce 71 let od vyhlazení obce nacistickými vojáky.

Uchytilová pracovala na pomníku 82 lidických dìtí bez objednávky, z vlastního popudu, a to až do své smrti v roce 1989. Své životní dílo však v Lidicích nikdy nespatøila. První tøicítka soch byla instalována až v roce 1995, poslední o pìt let pozdìji.

reklama

„Nejkrásnìjší a souèasnì nejsmutnìjší pomník, který jsem v životì poznal, je pomník lidických dìtí,“ prohlásil Zeman. Pøihlížející jeho rozhodnutí ocenili bouølivým potleskem.

“Na to jsme velmi dlouho èekali,” podìkoval mu øeditel památníku Milouš Èervencl, který mimo jiné vyzdvihl jeho podporu lidickému památníku v dobách, kdy byl Zeman pøedsedou vlády.

Zeman pøirovnal souèasný extremismus v Èesku k nástupu nacismu. V obou pøípadech se podle nìj jedná o falešné hlasatele národní výluènosti. “Za to, že narodil, èlovìk nemùže. Mùže za to, co po sobì zanechal,” konstatoval. Slogan Èechy Èechùm pak pøirovnal k nacistickému Juden raus!

Pietního aktu k 71. výroèí vypálení Lidic se v teplém a sluneèném poèasí zúèastnily stovky lidí. Na pietì byla øada politikù, velvyslancù, ale i obyvatel a pozùstalých z Lidic, kteøí tragédii pøežili.

Lidice nacisté vypálili 10. èervna 1942. Dùvodem bylo domnìlé spojení jednoho z lidických obyvatel s atentátem na zastupujícího øíšského protektora Reinharda Heydricha.

V obci bylo zastøeleno 173 mužù, ženy byly internovány v koncentraèním táboøe a dìti, kromì nìkolika vybraných na ponìmèení a batolat do jednoho roku, zavraždili nacisté plynem ve vyhlazovacím táboøe. Celkem zemøelo 340 lidických obyvatel. Po ukonèení války se do vlasti vrátilo 143 lidických žen a 17 dìtí.


Domov – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code