Soud propustil všechny obviněné v kauze Rittig. Do vazby nepůjde … – iHNed.cz

March 22, 2014 11:45 am0 commentsViews:
Advokát David Michal podle zakladatele kanceláøe Šachta & Partners vymyslel systém utajení majetku pøes firmy registrované na Kypru èi Panenských ostrovech.
Advokát David Michal podle zakladatele kanceláøe Šachta & Partners vymyslel systém utajení majetku pøes firmy registrované na Kypru èi Panenských ostrovech.

foto: HN – LUKÁŠ BÍBA

Obvodní soud pro Prahu 5 v sobotu dopoledne propustil na svobodu Petera Kmetì, obchodního partnera lobbisty Iva Rittiga, a nìkdejšího jednatele tiskárny Neograph Jana Jankù.

Soud zamítl i návrh na vazbu pro advokáta Davida Michala. Trojice je spoleènì s lobbistou Ivem Rittigem a advokátem Markem Stubleyem obvinìna z praní špinavých penìz v kauze jízdenek pro pražský dopravní podnik.

Už v pátek soud zamítl návrhy na vazbu pro Rittiga i Stubleyho. Osvobozený Rittig øekl, že zatím neví, zda z republiky odcestuje. Jeho právník Vlastimil Rampula doplnil, že obvodní soud oznaèil návrh na vazbu za obcházení zákona.

reklama

Podle žalobce Adama Borguly ale existuje obava, že obvinìní uprchnou a budou se pobytem v cizinì vyhýbat trestnímu øízení. V pøípadì prokázání viny jim hrozí tøi až osm let vìzení èi propadnutí majetku.

Zákaz vycestovat uložil Obvodní soud pro Prahu 5 obvinìným v únoru. Cestovní doklady jim odòal na návrh žalobce, který mìl tehdy za to, že vazbu lze v tomto pøípadì nahradit alternativním opatøením. Obvinìní si však proti zákazu úspìšnì podali stížnost k pražskému mìstskému soudu, jenž rozhodnutí zrušil jako nezákonné a nedùvodné.

Podobnì obvodní soud rozhodl i pøi propuštìní Kmetì, Jankù a Michala. “Návrh byl nedùvodný. Soud se v podstatì ztotožnil s názorem mìstského soudu,” øekla Kmeova advokátka Katarína Kožiaková Oboòová.

“Jsem velmi rád, že soud takto rozhodl. Byl velmi objektivní, což oceòuji,” øekl novináøùm Jankù, když opouštìl objekt soudu.

“Jsem rád, že tu existují nezávislé soudy a že soud rozhodl jediným možným zpùsobem,” øekl novináøùm po propuštìní také Michal. Podle nìj soud konstatoval, že je podaný návrh zcela nedùvodný. “Státní zástupce naprosto nelogicky navrhoval uložení pøísnìjšího institutu než zabavení cestovních dokladù, a to vazby,” uvedl Michal.

Jankù a Michal podobnì jako v pátek Rittig zkritizovali postup žalobce. “To, èeho jsem byl svìdkem, tak to byla opravdu bezbøehá libovùle státního zástupce,” prohlásil Jankù. Michal to oznaèil za projev absolutní zvùle a nerespektování rozhodnutí mìstského soudu.

Jankù vazební dùvody oznaèil za nesmysl, protože je obvinìným v kauze již od loòského øíjna. “Mé chování nezavdalo sebemenší pochyby o tom, že bych se pokusil šetøení maøit, vyhýbat nebo utíkat do zahranièí,” zdùraznil Jankù. Podobnì se vyjádøila i advokátka Kmetì. “Pan doktor Kme se nikdy nevyhýbal spolupráci s orgány èinnými v trestním øízení,” uvedla.

Pražský dopravní podnik uzavøel kontrakt na výrobu jízdenek s firmou Neograph, který zprostøedkovala spoleènost Cokeville Assets z Panenských ostrovù. Zastupoval ji Kme. Tiskárna Neograph, kterou podle kriminalistù prostøednictvím Jankù fakticky øídili Rittig, Michal a Stubley, údajnì Kmeovì firmì odvádìla 17 haléøù z každé jízdenky.

Podle Nadaèního fondu proti korupci konèily tyto peníze pravdìpodobnì u Rittiga. Lobbista tvrzení fondu napadl žalobou, kterou však pražský mìstský soud loni v èervnu nepravomocnì zamítl.

Dopravní podnik ukonèil smlouvu s firmou Neograph v roce 2011. Od roku 2012 dodává jízdenky Státní tiskárna cenin, která pozdìji vyhrála i pìtiletý tendr za 170 milionù korun. V jeho rámci bude dodávat jízdenky až do roku 2017.


Domov – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code