Soud s Pistoriusem proběhne v březnu. Stres z procesu … – iHNed.cz

August 19, 2013 10:31 am0 commentsViews: 5
Oscar Pistorius pøed soudem
Oscar Pistorius pøed soudem

foto: Reuters

Soud s Oscarem Pistoriusem, který letos v únoru zastøelil svou pøítelkyni Reevu Steenkampovou, probìhne mezi 3. a 20. bøeznem.

Pistorius v pondìlí u soudu v jihoafrické Pretorii obdržel obžalobu z úkladné vraždy Steenkampové právì v den, kdy by oslavila své tøicáté narozeniny. Obžaloba Pistoriuse dále obviòuje z držení ilegální munice.

Jihoafrický atlet popírá, že svou pøítelkyni zabil úmyslnì. Obhajoba tak zøejmì bude pracovat s Pistoriusovým tvrzením, že Steenkampovou pokládal za zlodìje a zastøelil ji omylem.

reklama

Prokuratura tvrdí, že Pistorius pøítelkyni úmyslnì zastøelil po hádce. Žalobce Gerrie Nel se chystá pøedvolat celkem 107 svìdkù, vèetnì pøítelkyò Steenkampové, které mají potvrdit, že pár mìl mezi sebou dlouhodobé neshody. Obžaloba se také zamìøí na údajnou Pistoriusovu posedlost zbranìmi. Za plánovanou vraždu by atletovi hrozilo doživotí.

Podle jihoafrických médií ale nìkteré forenzní nálezy podporují Pistoriusovu verzi. BBC míní, že rozhodující bude balistická analýza dùkazù z koupelny, kde se Steenkampová zamknula. Podle obžaloby Pistorius skrz dveøe vypálil ètyøi výstøely ze své 9mm pistole. Policie pùlroèní vyšetøování dokonèila minulý týden.

Pøed zaèátkem pondìlního líèení se Pistorius v soudní síni pomodlil se svými sourozenci, Aimee a Carlem. Zatímco pøi modlitbì pøemáhal slzy, rozhodnutí o zaèátku procesu pøijal s viditelnou úlevou a své rodinì vìnoval lehký úsmìv, píše na Twitteru reportér britského listu The Guardian David Smith.

Pistorius byl v únoru propuštìn z vazby na kauci a od té doby se na veøejnosti pøíliš neobjevoval. Podle prohlášení jeho rodiny se handicapovaný bìžec od èervna vìnuje lehkému tréninku. Formální návrat na atletický ovál ovšem neplánuje, i když závodit by teorieticky mohl. Díky soudnímu rozhodnutí z bøezna Pistorius mùže vycestovat ze zemì za úèelem úèasti na závodech.

Bìhání mu prý pomáhá najít potøebnou psychickou a emocionální rovnováhu ke zvládnutí procesu, který ho èeká.

Prokuratura tvrdí, že Pistorius pøítelkyni úmyslnì zastøelil po hádce. Žalobce Gerrie Nel se chystá pøedvolat celkem 107 svìdkù, vèetnì pøítelkyò Steenkampové, které mají potvrdit, že pár mìl mezi sebou dlouhodobé neshody.


Svět – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code