Úniky informací: Obrovské i levné barevné iPhony a Nokia Lumia s … – iHNed.cz

June 15, 2013 9:32 pm0 commentsViews: 1
Snímek údajné Nokie Lumia EOS
Snímek údajné Nokie Lumia EOS

foto: @vizileaks na Twitteru

Agentura Reuters vydala zprávu, podle které Apple zvažuje zahájení prodeje iPhonù s vìtšími obrazovkami a levnìjšího modelu, který by byl k dostání v rùzných barevných odstínech podobnì jako iPody Touch nebo barevnì výrazné telefony, na které vsadila Nokia.

Na spadnutí je potom pøedstavení nového fotomobilu od Nokie. Lumia s velkým snímaèem podobným tomu z Nokie 808 Pureview unikla na detailních fotografiích, oficiálnì se nejspíše pøedstaví 11. èervence v New Yorku. Nokia už rozeslala pozvánky s heslem „Zoom jinak“.

reklama

Agentura Reuters zprávu o plánech Applu rozšíøit nabídku modelù iPhonu ovìøila hned u ètyø zdrojù. Informace jsou navíc v souladu s tím, co naznaèil Tim Cook na konferenci D11. Hned dva iPhony, s úhlopøíèkou 4,7 nebo 5,7“, by podle informací Reuters mìly na trh pøijít pøíští rok.

Ještì pøed Vánoci by mohl pøijít také barevný iPhone s plastovým tìlem a nižší cenou. Levnìjší iPhone by mìl Apple podle analytikù nabídnout zejména pro trhy, kde nejsou tak rozšíøené dotace telefonù ze strany operátorù.

Zdroje, mezi kterými jsou i lidé zamìstnaní u asijských dodavatelù Applu, nicménì upozoròují, že firma neustále mìní specifikace a zkouší rùzné prototypy, takže až do poslední chvíle není jasné, zda se aktuálnì testované modely dostanou na trh.

Lumia EOS neboli chytrý telefon s Windows Phone a velkým snímaèem PureView, kterým se chlubila Nokia 808, mìla Nokia podle oèekávání pøedstavit už døíve, ale vypadá to, že se fanoušci znaèky doèkají za necelý mìsíc. Množství únikù fotografií a dnes rozeslaná pozvánka na akci v New Yokru 11. èervence mají tìžko jiné vysvìtlení.

Nová Lumie se podle všeho pøedstaví nejen s velkým senzorem fotoaparátu, který podobnì jako u Nokie 808 umožní „zoomovat“, ale také s novou verzí operaèního systému oznaèovanou jako Windows Phone Blue, která podle neoficiálních informací pøinese mimo jiné podporu FullHD displejù nebo dlouho oèekávané notifikaèní centrum. To se ukázalo i na prototypu, který ztratil zamìstnanec Microsoftu v autobusu.

Uniklé fotografie, které pøedstavují telefon ve vypnutém stavu, prozrazují pøítomnost velkého blesku, nejen pøisvìtlovací diody. Použití velkého snímacího èipu nasvìdèuje velká vypouklina pøes celou šíøku telefonu, nápis pod èoèkou má podobu XX, což by mohlo naznaèovat rozlišení snímaèe 20 megapixelù, pùvodní Nokia 808 PureView mìla obrazových bodù 41 milionù.

I v tomto pøípadì je nutné poèítat s tím, že Nokia pøedstaví možná nìco trochu jiného, zdroj nejdetailnìjších obrázkù je totiž pøed týdnem vytvoøený úèet Vizileaks na Twitteru, ale zveøejnìné fotografie odpovídají pøedchozí únikùm a podrobným fotografiím, které zveøejnil server GSM Arena.

Informace unikly také Samsungu – ven se dostaly fotografie chystaného kompaktu s výmìnnými objektivy s Androidem. Firma zároveò tento týden pøedstavila telefon Galaxy S4 Zoom, který má optický 10x zoom, snímaè s rozlišením 16 MPx. Ostatní parametry jsou už podprùmìrné, displej má rozlišení pouze 960 x 540 bodù i výraznì slabší procesor ve srovnání s Galaxy S4.


Věda/technika – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code