Vznikly největší aerolinky světa. American Airlines Group přepraví … – Hospodářské noviny

December 9, 2013 8:57 pm0 commentsViews: 6
American Airlines.
American Airlines.

foto: Bloomberg

Když si tyto dvì spoleènosti seètou cestující za loòský rok, dojdou k èíslu 190 milionù. Fúzí spoleèností American Airlines a US Airways vznikly nejvìtší aerolinky svìta. Na trh vstoupily pod názvem American Airlines Group.

Spojení tìchto dopravcù je vyvrcholením vlny fúzí a akvizic, z níž vzešly ètyøi spoleènosti, které ovládají pøes 80 procent amerického trhu letecké dopravy.

Spoleènosti American Airlines Group, Delta Air Lines, United Airlines a Southwest Airlines jsou také s velkým náskokem nejvìtšími pøepravci na svìtì.

Spoleènost AMR, která je mateøskou firmou American Airlines, dnes díky fúzi definitivnì vystoupila z režimu soudní ochrany pøed vìøiteli, do nìjž vstoupila v listopadu 2011.

reklama

Prosazení plánu je velkým vítìzstvím pro šéfa US Airways Douga Parkera a jeho výkonný tým. Parker pøesvìdèil vìøitele American Airlines, že fúze pro nì bude výhodnìjší než zachování samostatné firmy.

Parker, který se stal šéfem spojené skupiny, dnes zahájil zazvonìním na zvonec obchodování na trhu Nasdaq, kde se budou akcie jeho firmy obchodovat pod symbolem AAL. Akcie podniku se v první hodinì obchodování pohybovaly bez vìtší zmìny kolem emisní ceny 24,685 dolaru.

Obì aerolinky pøedstavily dohodu o fúzi v polovinì února a pùvodnì pøedpokládaly, že celý proces završí již v záøí. Proti spojení podnikù se však v srpnu postavilo americké ministerstvo spravedlnosti a nìkteré americké státy kvùli obavám, že fúze bude mít negativní dopady na hospodáøskou soutìž v odvìtví a povede k nárùstu cen letenek.

Minulý mìsíc aerolinky uzavøely s vládou dohodu, podle níž se spojená spoleènost zbaví nìkterých odletových stání na velkých amerických letištích.

Na poslední chvíli se spojení podnikù pokusila zablokovat skupina spotøebitelù a cestovních kanceláøí, jejich žádost o zastavení fúze však americké soudy minulý týden zamítly.


Podnikání – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code