Záhadný solární zázrak Amun.Re: Výhodný přeprodej, peníze na … – Hospodářské noviny

December 10, 2013 6:22 pm0 commentsViews: 16
Ilustraèní foto - Pracovník kontroluje panely solární elektrárny.
Ilustraèní foto – Pracovník kontroluje panely solární elektrárny.

foto: Reuters

Policejní útvar pro odhalování organizovaného zloèinu oficiálnì neprozradí, proè v úterý prohledával sídlo ÈEZ. Jasné je, že se akce týká solárního byznysu. A už z toho i z dalších informací, které prosakují, lze usuzovat, kdo a co je objektem zájmu vyšetøovatelù.

Podle dostupných informací se zajímají mimo jiné o smlouvy ÈEZ s firmou Amun.Re, za kterou stojí miliardáø Martin Shenar. Ten v Èesku proslul pùvodnì jako podnikatel s médii, když vybudoval vydavatelství lifestylových èasopisù. To ale prodal a v dobì výhodných dotaèních podmínek se vrhl na solární byznys.

Právì dohoda ÈEZ a Amun.Re o nákupu obøích elektráren u Ralska a Mimonì z roku 2010 je nejkontroverznìjším obchodem polostátní firmy v solárním byznyse.

ÈEZ je v souèasnosti majitelem bezkonkurenènì nejvìtších fotovoltaických elektráren postavených v letech 2009 a 2010 a dnes ovládá v solární energii skoro deset procent trhu.

reklama

Aèkoli se Amun.Re podílela na miliardových obchodech, nejedná se o žádnou letitou spoleènost s rozvinutým zázemím. Spíše naopak – jde o následovnici firmy Saprobia, kterou Shenar v roce 2009 nakoupil spolu s dalšími spoleènostmi od spolupracovníka tehdejší advokátní kanceláøe Šachta & Partners Petra Kmetì. 

Následnì nìkolikrát zmìnil název a zejména èinnost podnikání. Z pronájmu nemovitostí na montáž, instalaci a opravy elektrických strojù a pøístrojù.

Výnosný obchod s ÈEZ

Spoleènost Amun.Re nakonec vydìlala stamiliony korun jako dodavatel obøích fotovoltaických projektù ÈEZ. Pozemky a celý projekt solárních parkù pøitom nakoupila až v poslední chvíli. Majetek, o který stál ÈEZ, totiž Shenar získal tìsnì pøed tím, než jej pøeprodal ÈEZ.

Nedokonèenou elektrárnu pùvodnì vlastnila a provozovala spoleènost 3 L invest, tu ale od v èervenci 2010 získala firma eEnergy Ralsko, a právì tu Shenar následnì prostøednictvím Amun.Re prodal ÈEZ.

3 L invest pøedtím vlastnil nìkdejší èeskolipský politik Stanislav Ludvík. Nabízí se otázka, proè do celého projektu vstupoval Shenar jako prostøedník. “Od zaèátku jsem sledoval prodej 3 L invest s projektem a pozemky ÈEZ. Ten si ale stanovil strategii nákupu realizovaných elektráren a tuto realizaci zajišovaly firmy Martina Shenara,” øekl letos v dubnu pro MF DNES Ludvík. Jinými slovy tak upozornil na to, že ÈEZ si Shenara jako prostøedníka vymínil.

Nejen prodej, ale i stavba na klíè

Samotným prodejem ale Shenarùv solární byznys neskonèil, nebo jeho firma Amun.Re se zároveò stala hlavním dodavatelem finálních staveb obøích elektráren. Vymínila si to už pøi samotné transakci. A ÈEZ to nejen respektoval, ale za dokonèení projektù také zaplatil Amun.Re velmi štìdrou cenu.

V dobì, kdy se bìžná cena výstavby solárních elektráren vèetnì projektu pohybovala mezi 70 a 80 miliony korun za megawatt, zaplatila elektrárenská firma 89,5 milionu za megawatt.

ÈEZ tak celkem za solární elektrárny o celkovém výkonu 55,8 megawattu zaplatil 5 miliard. Rozdíl mezi cenami, které úètovala firmì ÈEZ Amun.Re a které platila subdodavateli CE Solar je podle informací Hospodáøských novin zhruba 1,16 miliardy korun.

Shenar jakékoliv podezøení kvùli nadsazeným cenám odmítá, tvrdí, že stavìl o desetinu levnìji, než ÈEZ v prùmìru platil dodavatelùm.

Jak upozoròuje týdeník Respekt, kromì pøedražení je tu ještì jeden problém. ÈEZ si nechal schválit provozuschopnost elektráren v posledních dnech roku 2010. Ve dnech, kdy platila ještì velmi lukrativní, státem garantovaná výkupní cena solárních elektráren; od 1. 1. 2011 pak klesla na polovinu.

Penìzovody na Kypr a stopy Ivo Rittiga

Protikorupèní policii, která nyní pøípad vyšetøuje, na Shenara a Amun.Re už minimálnì dvakrát upozornily i analytici ministerstva financí. Ti totiž odhalili, že stovky milionù korun, které ÈEZ Amun.Re proplácí smìøují dále na Kypr.

Koncovým pøíjemcem øetìzce doplnìného o další firmy mìla být (opìt vlastnicky neprùhledná) spoleènost Cheerlade Holding. Platba ve výši 210 milionù navíc byla oznaèena jako “výplata dividendy”.

Shenar tvrdí, že za obchodem s ÈEZ i za celou firmou Amun.Re stojí pouze on a veškeré aktivity jsou prùhledné.

I ta trocha údajù, která je o spoleènosti k dispozici, ale opìt pùsobí podezøele. Na její adrese má totiž sídlo i firma Rittig & Partners Limited. Ta samozøejmì odkazuje na pražského podnikatele a takzvaného lobbistu Ivo Rittiga. Ten ale popøel, že by kdy mìl s takzvaným solárním byznysem nìco spoleèného.

Kromì adresy je tu ještì jedno pojítko. V pøedstavenstvu Amun.Re spolu s Shenarem dodnes sedí advokáti z kanceláøe MSB Legal (døíve Šachta a Partneøi), tedy dvorní právníci Iva Rittiga.

Sám devìtatøicetiletý Shenar pùvodnì vydìlal v mediálním byznyse. V Èesku spoluzaložil poboèku vydavatelství Hachette Pillipacchi a vydával magazíny o životním stylu, mezi nimi tøeba Elle èi Marianne. V roce 2007 prodal svùj 49procentní podíl nìmeckému vydavatelství Burda. V solárním byznyse pak cenu vydavatelství zúroèil.


Hlavní události – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code