Zemřel hudebník a autor dětských písní Petr Skoumal, bylo mu 76 let – iHNed.cz

September 28, 2014 11:29 am0 commentsViews: 20

Ve vìku šestasedmdesáti let po tìžké nemoci zemøel nad nedìlním ránem v nemocnici v pražských Støešovicích skladatel, klávesista a textaø Petr Skoumal. Oznámil to jeho dlouholetý spolupracovník, zpìvák Michal Prokop.

Skoumal napsal hudbu pro Prokopovu slavnou píseò Kolej Yesterday se slovy Pavla Šruta èi o tøináct let mladší skkladbu Nádraží, v druhé polovinì osmdesátých let také pùsobil jako èlen kapely Etc… Vladimíra Mišíka. Zhudebòoval texty Jiøího Dìdeèka nebo Jana Buriana, s nímž roky hrál ve spoleèném duu, zejména ale básníkù Emanuela Frynty a Pavla Šruta.

Známý byl Skoumal pøedevším coby autor písní pro dìti, které hrával na klavír, klávesy i akordeon, èi svoji vlastní tvorbou pro dospìlé. Skládal též filmovou hudbu.

Od roku 1966, kdy nastoupil do Èinoherního klubu, se datuje jeho dlouholetá spolupráce s hercem a textaøem Janem Vodòanským, kterého potkal již nìkolik let pøedtím.

“Sedával jsem na zkouškách v Èinoherním klubu ne proto, že bych snad musel, ale že mì fascinovalo pozorovat, jak vzniká divadlo. Bylo to nìco úžasného, èasto mì to bavilo víc než pak samotný výsledek,” øíkal Skoumal, který v Èinoherním klubu pùsobil jako hudební režisér a dramaturg. Až do posledních let tyto roky oznaèoval za svoji nejcennìjší divadelní zkušenost.

S Vodòanským zaèali spoleènì vytváøet zprvu písnì do pohádek, jež se vysílaly v rádiu nebo je hudebníci zpívali na takzvanývh textappealech v kavárnì Luxor a také v Redutì, kam je tehdy pozval Ivan Vyskoèil. Posléze následovaly celé scénické koláže a prózy, ta první, nazvaná S úsmìvem idiota, již roku 1969. V sedmdesátých letech stihli uvést ještì písòové koláže Hurá na Bastilu a S úsmìvem Donkichota, svùj program mìli také v Divadle hudby a v Ateliéru.

Protože jejich texty ale èasto reagovaly na politickou situaci, tvorba Skoumala s Vodòanským byla za normalizace zakázána a oba museli z Èinoherního klubu odejít v rámci èistek, které probìhly roku 1974. Tehdy na nì olomoucký inspektor podal udání, že provozují protisocialistickou èinnost. Jiné udání ale krátce pøedtím otiskl èasopis Tvorba, jehož ètenáø si stìžoval, že píseò Jak mi dupou králíci zpívají Vodòanský se Skoumalem na melodii skladby Pøes spáleništì, pøes krvavé øeky.

Další zákaz vystupování dostali pozdìji za píseò Mlýny, v níž se zpívalo “Za krk mi zatýká / Nìkdo mne zatýká”.

Sám Skoumal ale politické alegorie v textech èasto zmíròoval. “Štvalo mì, když si v nich lidé hledali hlavnì politický výklad a pøehlíželi to, že nás ta hra baví víc než politické souvislosti,” øíkal pozdìji.

Po odchodu z divadla se spoleènì opìt vìnovali básním pro dìti, což v roce 1976, “rok po Helsinkách a rok pøed Chartou”, byla jediná možnost publikovat, jak øíkal Vodòanský.

Dobrovolnì pøestali spolupracovat roku 1981, na pódiu se pak znovu setkali koncem osmdesátých let v pražském klubu Na Chmelnici.

Po revoluci Skoumal natoèil album pro dìti nazvané Kdyby prase mìlo køídla neboli zhudebnìné texty Vodòanského, Emanuela Frynty a také Pavla Šruta, kterého Skoumalovy kabaretní pøedstavení pøivedly k divadlu. Písnì mìly takovou odezvu, že podle nich také vzniklo stejnojmenné pøedstavení v Divadle Labyrint.

Od roku 1996 inscenaci v režii Jana Borny s výrazným vkladem herce Jana Vondráèka uvádìlo pražské Divadlo v Dlouhé. Za tímto sledem volnì navazujících hravých klipù a výstupù, v nichž kromì Skoumala úèinkovali kmenoví herci divadla, chodilo hned nìkolik generací divákù. Derniéru mìla inscenace teprve vloni v bøeznu, celkem ji vidìlo pøes 120 tisíc divákù, jak tehdy divadlo spoèítalo.

Na úspìch nahrávky Kdyby prase mìlo køídla, která získala platinovou desku, Skoumal navázal dalšími alby pro dìti Jak se loví gorila, Peèivo nebo Pro dìti od pìti. Na popud Vladimíra Jiránka také zaèal skládat znìlky k veèerníèkùm, z tìch nejznámìjších napøíklad Králíkùm z klobouku, A je to… nebo Maxipsu Fíkovi.

Kromì toho se Skoumal již od poloviny sedmdesátých let vìnoval vlastní “vážné” tvorbì. Výrazná byla tím, že Skoumal pracoval s bicími automaty a syntezátory, od kláves tak samploval napøíklad i smyècové nástroje a sám k tomu zpíval.

Nahrávky se zprvu šíøily samizdatem na kazetách, oficiálnì vyšlo první LP teprve roku 1989 pod názvem … se nezblázni, rok nato následovala nahrávka Poloèas rozpadu. 

Šlo o písnì, které si Skoumal psal sám pro sebe v osmdesátých letech, kdy je nesmìl hrát na veøejnosti. Znalo je tak pouze publikum domácích èi utajených koncertù, na svých Antidiskotékách je ale hrával hudební kritik Jiøí Èerný a nìkteré si ze Skoumalova “šuplíku” vypùjèili Michal Prokop èi Vladimír Mišík.

“Byl jsem zalezlý ve studiu, kde se mi líbilo být sám, být trochu mimo reálný svìt, který tehdy nebyl zrovna vábný. Sdíleli jsme podobné pocity s pøáteli a kolegy. Do znaèné míry to byl únik pøed realitou, nikdo totiž nepoèítal s tím, že se pomìry v dohledné dobì zmìní,” vysvìtloval.

Skoumal mìl totiž tehdy malé studio ve sklepì vily svého pøítele v Bøevnovì, kde postupnì zaèal shromažïovat nástroje. “Oproti dnešním možnostem se nahrávalo primitivním zpùsobem: postupnými playbacky na kotouèový magnetofon Revox pùlstopý, žádný široký pás, ten mìlo tehdy u nás jen pár lidí,” vzpomínal Skoumal, jak jeho první sólové nahrávky vznikaly.

“Písnièky pøicházely, obèas jsem jich seøadil pár na kazetu a poslal pøes kamarády do svìta. Pak pøišla nabídka na elpíèko u Pantonu.”

Obì nahrávky hned zkraje devadesátých let vyšly také v rozšíøené podobì na CD. Nìkteré písnì pak po Skoumalovi pøevzali Luboš Pospíšil èi právì Michal Prokop. Již tehdy ale byla populární napøíklad i píseò o tom, jak “starej pán sedí a poslouchá jazz”. Skoumal ji poprvé hrál roku 1989 v Brnì.

V reakci na potlaèení demonstrace na Václavském námìstí pak Skoumal složil píseò Svatý Václave. “Úplnì nejdøív, v jiné verzi, se ta píseò ocitla v pøedstavení Divadla na Vinohradech Záviš z Falkenštejna. Nepsal jsem ji pro divadlo, mìl jsem ji doma a donesl ji režisérovi Janu Kaèerovi, že by tam mohla znít. Byla to jedna z možností, jak to všechno ze sebe trošku dostat ven,” øíkal Skoumal o skladbì, která se èasto hrála v tehdejší revoluèní euforii.

Ze Skoumalovy tvorby pro dospìlé vyšlo také album Èerné ovce, jehož “pijácké” texty pomáhali zhudebnit Michal Prokop èi houslista Jan Hrubý. Naposledy hudebník roku 2006 vydal album Nebo cibule, na nìmž jako jediný host úèinkoval opìt Hrubý.

Petr Skoumal se narodil v bøeznu 1938 v Praze Hanì a Aloysovi Skoumalovým, tedy pøedním tuzemským pøekladatelùm z angliètiny. Protože matka ale byla židovského pùvodu, oba kvùli tomuto takzvanému smíšenému manželství skonèili ve sbìrném táboøe v Rakousku. Z matèiny rodiny se z koncentraèních táborù nikdo nevrátil.

Po válce se Skoumalovi na ètyøi roky odstìhovala do Londýna, kde se otec stal kulturním atašé. I po komunistickém puèi se však nakonec vrátil zpìt do Èeskoslovenska a znovu se živil pøekládáním.

Už jako dítì Skoumal zpíval ve sboru Schola kantorum, uèil se také písnièky Voskovce a Wericha. Hudební vzdìlání získal nejprve na pražské konzervatoøi. Uèil se dirigování a pozdìji øízení sboru na brnìnské JAMU, kde absolvoval roku 1962. Již bìhem studií zaèal psát scénickou hudbu a písnièky, zejména pro poetické veèery brnìnského divadla  X. Tam dokonce režíroval inscenaci V tornistøe máršálskou hùl. Pravidelnì se také vídal s tamními divadelníky èi básníky, od Jana Skácela a Radima Vašinky až po Milana Uhdeho. Než se dostal na kolej, rok také bydlel u básníka Oldøicha Mikuláška, s nímž se úzce spøátelil.

Krátce pak Skoumal skládal scénickou hudbu pro Èeskoslovenský rozhlas, roku 1966 následnì nastoupil do Èinoherního klubu.

“Nejvìtší potíž mi na divadle dìlalo, že se vìci opakují. Nìco se nazkouší a pak se to stokrát hraje víceménì v nezmìnìné podobì. Princip toho opakování nenávidím. Snažil jsem se v jakékoli sestavì do toho vnášet nìco, co to opakování naruší,” vzpomínal Skoumal, který do svých pøedstaveních v Divadle v Dlouhé improvizovanì zatahoval i dìtské diváky.

Na klavír se již v dìtství uèil hrát Mozarta, Bacha nebo Chopina a u klasické hudby zùstal ještì pøi studiích na konzervatoøi. Už tehdy ale poslouchal i Willise Connovera, který uvádìl jazz na rádiu Hlas Ameriky. “Nabíjelo mì to radostí a obdivem k tomu, jak dobøe ti lidi hrajou. Sám jsem jazz nikdy nehrál. Schází mi nìco, co je k tomu potøeba a nedá se to nauèit,” vzpomínal.

Teoretickou pøípravu na tvorbu popové hudby tak Skoumal mìl, sám ale pozdìji øíkal, že oèi mu otevøelo, teprve když roku 1985 vyjel na koncert Dire Straits v Budapešti. “Když už jsem nevynikl v té klasice, hledal jsem nìjakou jinou poøádnou životní náplò. Nìco dlouhodobého. Tou náplní se staly písnièky,” vysvìtloval.

Skoumal skládal i hudbu pro filmy Indináské léto èi Trhák, pøispìl i do nìkolika snímkù Zdeòka Svìráka a Ladislava Smoljaka, zejména Jára Cimrman ležící spící nebo Rozpuštìný a vypuštìný.


Kultura a šoubyznys – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code