Živě: Nokia představila novou vlajkovou loď: Lumia 925 vsadila na … – iHNed.cz

May 14, 2013 1:25 pm0 commentsViews: 7
Nokia Lumia 925 na oficiálních snímcích
Nokia Lumia 925 na oficiálních snímcích

foto: Nokia

Nokia pøedstavila oèekávaný telefon Lumia 925, který nahradí Lumii 920 v èele nabídky finského výrobce. Novinka nabízí kompaktnìjší design s využitím kovu místo polykarbonátu, technické parametry jako je rozlišení displeje nebo rychlost procesoru èi kapacita pamìti se nemìní.

Ve srovnání s konkurencí s Androidem Lumia 925 z pohledu hardwaru ztrácí kvùli omezením, která stanovil Microsoft. “Supertelefony” s Androidem mají vyšší rozlišení displeje, výraznì výkonnìjší procesory i menší kapacitu akumulátoru. Na své stranì má ale lépe vyladìný operaèní systém, který je plynulý i na výraznì horším hardwaru.

reklama

Nejvìtší zmìnou proti Lumii 920 je design a to nejen vzhled, ale také zpracování a rozmìry. Nový telefon je menší (o 2,2 mm tenèí) a s hmotností 139 g také o 45 gramù lehèí. Proti Lumii 920 sází na AMOLED displej a pøes oèekávanou vyšší cenu bude mít jen polovièní kapacitu úložištì – 16 GB.


Fotoaparát Lumie 925 si zachovává technologii PureView s optickou stabilizací a bude pracovat ve dvou režimech. Obyèejný režim nabídne 8MPx fotografie, režim chytré kamery sníží poèet obrazových bodù na 5 milionù a umožní vytváøení kompozitních snímkù podobnì jako Samsung Galaxy S4. Tuto funkci Nokia doplní v plánované aktualizaci i pro stávající Lumie.

fotogalerie: Nokia Lumia 925 na oficiálních snímcích
Nokia Lumia 925 na oficiálních snímcích

Nokia ve svých telefonech místo Instagramu, který na Windows Phone není dostupný, nabídne také aplikaci Hipstamatic doplnìnou o sociální službu oggl. Zjednodušenì øeèeno, jde o Instagram bez Instagramu a jeho 100 milionù uživatelù. Hipstamatic však umí posílat snímky i do Instagramu, takže èásteènì omezení dané absencí oficiální aplikace obejde.

Nokia uvádí nový telefon na trh v okamžiku, kdy se stále potýká se ztrátou tržního podílu mezi smartphony i v celkovém objemu všech telefonù. Aktuální údaje spoleènosti Gartner pøipisují Nokii meziroèní ztrátu podílu na trhu telefonù o 4,9 procentního bodu na 14,8 procenta.

Mezi výrobci smartphonù nepatøí Nokia mezi první pìtku, v celkovém hodnocení si drží druhé místo se 63,2 miliony telefonù, první Samsung prodal za 1. ètvrtletí 2013 více než 100 milionù telefonù, 64,7 milionu z toho byly chytré telefony. Dobrou zprávou pro Nokii je však rùst tržního podílu Windows Phone z 1,9 procenta na 2,9 procenta, tedy o 50 procent.


obnovovat automaticky (1 x za

)

zmìnit

11:38

Konec a… krátký život pro L925

Nokia uzavøela tiskovou konferenci s tím, že další oznámení nových produktù pøijdou v létì. 

To nezní jako nejlepší zpùsob, jak na trhu prosadit zbrusu nový telefon.

Další produkty Nokie oznámené v létì budou nepochybnì spojené s novou verzí systému Windows Phone, která pøinese podporu vyšších rozlišení i výkonnìjšího hardwaru. 

11:35

Technické parametry neohromí

Nokia se nevìnovala popisu vlastností Lumie 925. Na webu už ale zveøejnila technické specifikace.

Telefon má AMOLED displej  s úhlopøíèkou 4,5″ s rozlišením 1280×768 bodù. Výkon zajišuje nespecifikovaný procesor Snapdragon od Qualcomnmu s taktem 1,5 GHz. 

O napájení se stará akumulátor s kapacitou 2000 mAh.

Uvnitø telefonu je 16 GB pamìti pro aplikace a data, 1 GB operaèní pamìti a k dispozici je také 7 GB online úložištì na Skydrive.

11:30

V èervnu ve svìte, v Èesku s otazníkem

Lumia 925 se na trh dostane v èervnu v USA, Èínì nebo Nìmecku a Velké Británii. V Evropì je partnerem Nokie pro uvedení nového telefonu Vodafone.

Noia stanovila cenu na 469 Eur bez daní, to znamená 14 700 korun s DPH, èeské ceny jsou v praxi navíc výraznì vyšší než doporuèená cena (u Nokia Lumia 720 o pøibližnì 2 tisíce korun). 

11:28

Služby od Nokie

Další sekce prezentace Nokie se èeských uživatelù týká pouze èásteènì. Nejvíce v Èesku chybí služby Nokia Music a Music+.

Stejnì tak Èeši nemají na Lumiích k dispozici další aplikace, které Nokia uvádí jako lákadlo, napøíklad Hulu Plus.

Naopak velkou výhodou Lumií zùstává kvalitní navigace a další geolokaèní služby HERE.

11:26

Nokia “Chytrá kamera” pro všechny Lumie

Nokia vydá aktualizaci Lumia Amber, která pøinese nové funkce fotoaparátu pro stávající modely telefonù Nokia Lumia.

Drobnou nevýhodou snímkù z tohoto režimu bude nižší rozlišení, ke kterému Nokia sáhla pro dosažení dostateèné rychlosti zachycení a zpracování velkého poètu snímkù v krátkém èase.

11:18

Chytrá kamera

Nokia pokraèuje v prezentaci schopností fotoaparátu. Nové funkce jako je “best shot” a “action shot” nabízí podobné funkce, jaké ukázal Samsung u Galaxy S4. Nokia jde ale o kus dál a u fotografie s vícenásobnou expozicí umožòuje nastavit parametry pro jednotlivé zábìry nebo rozmazat pozadí.

Nokia prezentací potvrzuje, jak dùležitý je fotoaparát a jeho funkce v mobilním telefonu.

11:13

Proti Instagramu, do Instagramu

Fotoaparát bude pracovat ve dvou režimech. Obyèejný režim nabídne 8MPx fotografie, režim chytré kamery sníží poèet obrazových bodù na 5 milionù.

Nokia ve svých telefonech místo Instagramu, který na Windows Phone není dostupný, aplikaci Hipstamatic doplnìnou o sociální službu oggl. Zjednodušenì øeèeno, je to Instagram bez Instagramu a jeho 100 milionù uživatelù.

Souèástí aplikace bude možnost dokupovat další filtry. Aplikace bude napojená i na další služby – vèetnì Instagramu, takže Nokia vlastnì nabídne možnost publikovat fotografie do služby, která na WP8 není dostupná.

11:08

Bezdrátové nabíjení s barvou

Novinka podporuje bezdrátové nabíjení, ale pro jeho využití je nutné nasadit na telefon speciální kryt. Kryty jsou plastové a Nokia je nabídne ve spoustì barev, kterými se nyní snaží odlišit od konkurence.

11:07

A Lumia 925 je tu – je opravdu z kovu

Netrvalo to ani pìt minut, a Lumia 925 je realitou. Kromì kovového tìla nabízí také ještì vylepšený fotoaparát s chytrým softwarem.

Kovový pruh po celém obvodu telefonu vypadá údajnì skvìle, ale hlavnì slouží jako špièková anténa.

11:04

Nokia zatím pøedstavuje “starý” telefon

Tisková konference zaèala slibem skvìlého telefonu a pøedstavením toho, jak Nokia inovuje. Jako první dostal prostor telefon pøedstavený minulý týden – Lumia 928, což je varianta Lumie 920 pro amerického operátora Verizon.


Věda/technika – Zprávy Google

Incoming search terms:

  • lumia 925 parametry
  • беспроводная зарядка для nokia lumia 925
Tags:

Leave a Reply


*

code