ŽIVĚ: Ukrajina vojensky nezasáhne – Hospodářské noviny

March 12, 2014 8:59 am0 commentsViews: 5
Krymská krize
Krymská krize

foto: Reuters

Ukrajina podle úøadujícího prezidenta Oleksandra Turèynova nezasáhne vojensky, aby zabránila pøipojení Krymu k Rusku, protože se rozhodla pro ochranu své východní hranice.

“Nemùžeme se angažovat v nìjaké vojenské operaci na Krymu. Tou bychom totiž obnažili východní hranici a Ukrajina by nebyla chránìná, s èímž ruští vojáci poèítají,” prohlásil Turèynov.

Oèekávané nedìlní referendum na Krymu o pøipojení této ukrajinské oblasti k Rusku Turèynov oznaèil za frašku, o které se rozhodlo v Kremlu.

reklama

Referendum odsoudil i šéf OBSE Didier Burkhalter. “Referendum týkající se Krymu není v jeho souèasné podobì v souladu s ukrajinskou ústavou a musí se považovat za nelegální,” øekl Burkhalter a dodal, že nyní nejsou splnìny podmínky pro vyslání pozorovatelské mise OBSE na Krym.

Úøadující ukrajinský premiér Arsenij Jaceòuk bude ve støedu jednat s Barackem Obamou o plánu na vytvoøení kontaktní skupiny, která by mìla zprostøedkovat dialog mezi Ukrajinou a Ruskem. Pøed odletem do Washingtonu si Jaceòuk novináøùm stìžoval, že jeho opakované telefonáty do Kremlu zùstávají bez odezvy.

Ukrajinskou krizí se ve støedu bude zabývat i nìmecké kancléøka Angela Merkelová bìhem své návštìvy v Polsku, které ve vztahu k Ukrajinì prosazuje tvrdší postup než Berlín.

Polský premiér Donald Tusk v pondìlí upozornil, že závislost Nìmecka na dodávkách ruského zemního plynu z Ruska znamená “hrozbu pro svrchovanost Evropy”. A dal najevo, že o tom s kancléøkou chce hovoøit “velmi otevøenì”.

Na Krymu pár dní pøed referendem hlídkují posílené jednotky domobrany a frekventovaná silnice spojující Sevastopol se Simferopolem je pod kontrolou novì vytvoøené “krymské armády”. Ozbrojenci zastavují linkové autobusy a mužské cestující nutí legitimovat se. Zvláštní kontrolou procházejí zahranièní novináøi.

Proruské krymské úøady hodlají “znárodnit” lodì ukrajinského vojenského námoønictva, jež jsou zablokované v sevastopolském pøístavu. “Jejich (ukrajinské) lodì nehodláme nechat odplout. Držíme tam nejen ukrajinskou flotilu, ale uzavøeli jsme cestu k odplutí i flotile Èernomornìftìgazu,” øekl krymský premiér Sergej Aksjonov.


obnovovat automaticky (1 x za

)

zmìnit

09:45

Krym “znárodní” ukrajinskou flotilu, zablokovanou v Sevastopolu

Proruské krymské úøady hodlají “znárodnit” lodì ukrajinského vojenského námoønictva, jež jsou zablokované v sevastopolském pøístavu.

“Jejich (ukrajinské) lodì nehodláme nechat odplout. Držíme tam nejen ukrajinskou flotilu, ale uzavøeli jsme cestu k odplutí i flotile Èernomornìftìgazu,” øekl krymský premiér Sergej Aksjonov.

“Znárodníme ještì nìco dalšího. Nikoliv soukromý majetek, ale objekty využívající pøírodní zdroje. Nejspíše se rozhodne o solárních elektrárnách, že budou pøedány Krymské republice,” dodal.

09:31

Bulharsko, Rumunsko a USA zahájily vojenské cvièení naproti Krymu

Bulharská, rumunská a americká armáda zahájily dnes v Èerném moøi spoleèné cvièení námoønictva. Podle Washingtonu byly manévry naplánovány dlouho pøed zaèátkem krize na Ukrajinì. Cvièení se úèastní i americký raketový torpédoborec Truxtun s asi 300èlennou posádkou, který by mìl kotvit v pøístavu Konstanca, pøímo naproti ukrajinskému Krymskému poloostrovu, který je pod kontrolou ruských vojsk.

09:04

V Rusko pokraèují demonstrace na podporu referenda

V Rusku bude i dnes pokraèovat každodenní maraton mítinkù na podporu krymského referenda. Demonstrovat se má v Novgorodì, Ulan-Ude, Machaèkale a v Kemerovu.

08:44

Merkelovou èeká ve Varšavì naléhání na rázný postup vùèi Moskvì

Ukrajinská krize a krymské referendum budou zøejmì hlavním tématem pøi dnešní návštìvì nìmecké kancléøky Angely Merkelové ve Varšavì. Polsko ve vztahu k Ukrajinì prosazuje zjevnì tvrdší postup než Berlín, který má s Ruskem bohaté hospodáøské styky. Merkelová v úterý pøed návštìvou v Polsku vùbec poprvé použila v komentáøi ruského postupu na Krymu slovo “anexe”.

Polský premiér Donald Tusk v pondìlí upozornil, že závislost Nìmecka na dodávkách ruského zemního plynu z Ruska znamená “hrozbu pro svrchovanost Evropy”. A dal najevo, že o tom s kancléøkou chce hovoøit “velmi otevøenì”.

08:25

Zástupce generálního tajemníka OSN odvolal cestu na Krym

Ve své misi na Ukrajinì bude pokraèovat zástupce generálního tajemníka OSN Ivan Šimonoviæ, svou dnešní plánovanou cestu na Krym ale z bezpeènostních dùvodù odvolal. Generální tajemník OSN Pan Ki-mun vyslal svého emisara na týdenní misi na Ukrajinu v nadìji, že získá informace potøebné pro pokojné urovnání konfliktu.

08:03

Krymská armáda hlídkuje v ulicích, lidé se musí legitimovat

Na Krymu budou intenzivnì pokraèovat pøípravy nedìlního referenda o pøipojení tohoto ukrajinského poloostrova k Rusku. V ulicích mìst hlídkují posílené jednotky domobrany, frekventovaná silnice spojující Sevastopol se Simferopolem je pod kontrolou novì vytvoøené “krymské armády”. Ozbrojenci zastavují linkové autobusy a mužské cestující nutí legitimovat se; zvláštní kontrolou procházejí zahranièní novináøi.

07:27

Jaceòuk bude o Ukrajinì jednat s Obamou

O cestách k diplomatickému urovnání ukrajinské krize bude dnes v Bílém domì jednat úøadující ukrajinský premiér Arsenij Jaceòuk. S Barackem Obamou bude podle ukrajinských médií diskutovat o plánu vytvoøení kontaktní skupiny, která má zprostøedkovat dialog mezi Ukrajinou a Ruskem. Pøed odletem do Washingtonu si Jaceòuk novináøùm stìžoval, že jeho opakované telefonáty do Kremlu zùstávají bez odezvy.


Hlavní události – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code